Popular Topics


၁၃-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ ၊ ဒဂံုစင်တာရိှ ဆိုင်ခန်များတွင် ေငွသားနှင့် အ၀တ်အထည်များ ေပျာက်ဆံုးလျက် ရိှသည်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ ထို့ေနာက် စမ်းေချာင်း ြမို့နယ်ရဲစခန်းတွင် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားေြကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စဉ်မှာ -

၁၂-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့၊ ဒဂံုစင်တာ ပိတ်ချိန်၌ တာ၀န်ကျ လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများသည် ဆိုင်ခန်းများနှင့် အခန်းများအား လိုက်လံစစ်ေဆးရာ အိမ်သာအခန်း တစ်ခန်းသည် အထဲမှ ဂျက်ထိုးကလန့်ထားသည်ကို ေတွ့ရပါေြကာင်း၊ ၎င်း လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများမှ သန့်ရှင်းေရးအလုပ်သမားများထင်၍ ဘာမှစစ်ေဆး ေမးြမန်းြခင်း မရိှခဲ့ရပါေြကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ စံုစမ်းသိရိှရသည်မှာ ဒဂံုစင်တာလူေနတိုက်ခန်းများမှ ေနထုိင်သူမိသားစုမှ CCTV ကင်မရာအား ေြမညီထပ် ဓါတ်ေလှကားထိပ်တွင် တပ်ထားပါေြကာင်း၊ ဒဂံုစင်တာတွင် စင်တာပိုင် ကင်မရာများမရိှဘဲ ထိုမိသားစုပိုင် ကင်မရာတစ်ခုသာရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါေြကာင်း၊ ထို CCTV ကင်မရာအား စစ်ေဆးရာ ၁၃-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ မနက် ၄ နာရီအချိန်ေလာက်တွင် ယခုေခတ် Rapper စတုိင် အ၀တ်အစားများြဖင့် လူေကာင် ေသးေသး လူသံုးဦး အထုပ်အပိုးများလွယ်ကာ ထွက်ခွာသွားသည့်ေကျာြပင်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။

ထို လူသံုးဦးထွက်ခွာသွားချိန်တွင် လံုြခံုေရးတာ၀န်ရိှသူများ ရိှေနပါေြကာင်း၊ လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများမှ အေပါ်ထပ်မှ ဧည့်သည်များ ခရီးထွက်မည်ထင်၍ စစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်း အလျဉ်းမရိှခဲ့ပါေြကာင်းသိရိှရသည်။

ထို့ေနာက် ၁၂-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ စင်တာပိတ်ချိန်တွင် မစစ်ေဆးခဲ့ရေသာ အိမ်သာခန်းအား သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ အိမ်သာအခန်း အထက်ခိုးကိုေဖာက်ထားသည်ကုိ ေတွ့ရိှခဲ့ရသည်။ ထို ေဖာက်ထားေသာ အေပါက်ကို ဆက်လက်စစ်ေဆးရာ ဆိုင်ခန်းထက်ခိုးများသို့ သွားခဲ့ေြကာင်းကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ စင်တာအတွင်းဖက်တွင် ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းအထက်မီးဆိုင်းများကို ေဖာက်ထားသည်ကို ေတွ့ရ၍ ၎င်းမှ ဆိုင်ခန်းများအတွင်းသို့ ၀င်ေရာက်သည်ဟု ယူဆရပါေြကာင်းသိရိှရသည်။ ဆိုင်များမှ တန်ဖိုးြကီးေသာ အ၀တ်အထည်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ခါးပတ်များအြပင် ဆိုင်တွင် သိမ်းထားေသာ ေငွသားများကိုပါ ယူသွားေြကာင်း သိရသည်။

ရဲမှ ဆက်စပ်ယူဆချက်မှာ ၎င်းေဖာက်ထွင်းသူ သံုးဦးသည် ဘယ်ေနရာတွင် ဘာရိှသည်ကို တပ်အပ်သိေနသည်မှာ ထူးဆန်းပါေြကာင်း၊ ေန့လည် သို့မဟုတ် တစ်ေန့ခင်းလံုး ဒဂံုစင်တာတွင် ရိှေနသည်ဟု ထင်မိပါေြကာင်းနှင့်၊ စင်တာပိတ်ချိန်တွင် အိမ်သာခန်းတွင် ၀င်ေရာက်ခိုေအာင်းကာ ေဖာက်ထွင်းခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ေလးထပ်တွင် ဖိနပ်တစ်ရံကိုေတွ့ရ၍ ၎င်းေဖာက်ထွင်းသူသံုးဦးသည် ေလးထပ်တွင် အ၀တ်အစား အသစ်များလဲကာ ဓါတ်ေလှကားမှေန၍ ခရီးထွက်မည့် သူများအသွင်ြဖင့် ဆင်းသွားသည်ဟု ယူဆသည်။ ေငွသား (၈)သိန်းနှင့် အ၀တ်အထည်များ ေပျာက်ဆံုးလျက်ရိှရာ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွ (၃၃)သိန်းေကျာ် ေဖာက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။

လံုြခံုေရးတာ၀န်ယူထားသည်မှာ FISCA ကုမ္ပဏီမှြဖစ်၍ ေဖာက်ထွင်းခံရေသာ ဆိုင်ခန်းများမှ အေလျာ်ေတာင်း ေနေြကာင်း သိရိှရသည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်


အမည် ။ ။ ရန်ြကီးေအာင် (ေခါ်) ေမာင်လှထွန်း
အသက် ။ ။ ၁၈နှစ်
လူမျိုး ။ ။ြမန်မာ
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ။ ။ဗုဒ္ဓဘာသာ
အဘအမည် ။ ။ကိုေမာင်ထွန်း
ဓါတ်ပံုအား (ဧရာ၀တီ)ထံမှ ယူသံုးသည်။

ကျွန်ေတာ်သည်အုတ်ဖိုြမို့ အေရှ့အလယ်ကုန်းရွာတွင် လွန်ခဲ့ေသာ ၉-နှစ်၊၁၀-နှစ်ေလာက်ကစြပီး ေနထိုင်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ေမွးသည့်အရပ်မှာ အုတ်ဖိုြမို့ြဖစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်ကကျွန်ေတာ်သည် အုတ်ဖိုြမို့ ဦးစံလှ၏ ြမန်မာစာသင်ေကျာင်းတွင် တတိယတန်းအထိ စာသင်ဘူးပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၄-လ က ဂဋ္ဌုန်ဦးေစာ အုပ်ဖိုြမို့သို့လာေသာအခါ မင်းတိုင်ပင် အမတ်ေဟာင်း ဦးဘရင်၏ေနအိမ်တွင်တည်းခိုပါသည် ။ ဦးေစာ၏ နှမ၀မ်းကွဲေတာ်သူ မတင်ညိုက ကျွန်ေတာ့်အား “နင့်ဦးေလး ဦးေစာေရာက်ေနတယ် ၊ တခါမှမင်းကို မြမင်ဘူးေသးဘူး ၊ သွားြကည့်အံုး”ဟု ေြပာပါ သည်။

ကျွန်ေတာ်လည်း ဦးဘရင် အိမ်သို့သွားရာ ဦးေစာကိုေတွ့ရပါသည်။ ဦးေစာက “မင်းဘယ်ကလဲ” ဟုေမးပါသည်။
ထိုအခါ ကျွန်ေတာ်က “အလယ်ကုန်းက ကိုေမာင်ထွန်းသား ြဖစ်သည် ”ဟုေြပာရာ ဦးေစာက “မင်း ငါ့ဆီလိုက်ေနမလား” ဟု ေမးပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကလည်း “လိုက်ေနပါမည်”ဟုေြပာလိုက်ပါသည်။ ေနာက်တေန့တွင် ဦးေစာ မင်းလှြမို့တွင် တရားေဟာသွားပါသည်။ ညေနတွင် ဦးေစာသည် ေမာ်ေတာ်ကားြဖင့် အုပ်ဖိုသို့ ြပန်လာပါသည်။ ေနာက်တေန့ နံနက် ေ၀လီေ၀လင်းတွင် အုပ်ဖိုမှ ကား ၃စီးြဖင့် ရန်ကုန်သို့ ြပန်လာခဲ့ရာ ကျွန်ေတာ်လည်း အတူပါလာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့သည် ဦးေစာ၏ ေအဒီလမ်းရှိ ေနအိမ်သို့ ညေနဘက်တွင် ေရာက်ရှိ ြကပါသည်။

ကျွန်ေတာ်သည် ထိုအိမ်တွင် ကိုစိန်၊ စိန်ေမာင်၊ ြမအုန်း၊ တင်ေရွှ၊ ကိုစိုး၊ ကိုြကီးေငွ၊ ရင်ေဖ၊ ရင်ေမာင်၊ ခင်ေမာင်ရင်တို့ကို ေတွ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့် အတူေနရပါသည်။ ေနာက်တေန့တွင် ရင်ေဖမှာ သူ့အိမ်သို့ ြပန်သွားပါသည်။ တစ်လေလာက် ဦးေစာ၏အိမ်တွင်ေနြပီးလှျင ် ကျွန်ေတာ့်၏ရွာသို့ ေခတ္တြပန်ပါသည ်။ ရွာတွင် ၃-ရက်ခန့်ေနြပီးအြပန်တွင် ရန်ြကီးနိုင်(ေခါ်)ေမာင်ထွန်းရှိန်အား အတူလိုက်ေနရန်ေခါ်လာခဲ့ပါသည်။ ေနာက်တစ်လခန့်ြကာေသာအခါ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုသုခနှင့် ကိုဘညွန့်တို့ေရာက်လာပါသည် ။ ထိုအခါ ကိုဘညွန့်သည် ဦးေစာ၏အိမ်တွင် ြကာြကာမေနပါ။ သွားချည်လာလှည့်ေနပါသည်။ ကိုသက်နှင်းနှင့် ကိုသုခက ကျိုက်လတ်က ဟုေြပာပါသည်။ ကိုဘညွန့်ကေတာ့ အိုးသည်ကုန်းက ြဖစ်ပါသည်။ရန်ြကီးနိုင်၊ စိန်ေမာင်နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့သည် ဦးေစာအိမ် ေနာက်ေဖးအဖီကေလးမှာေနရပါသည်။

ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးေစာအိမ်ေရာက်ြပီး ၂-လ ေလာက်ြကာေသာအခါ ဦးေစာက ကျွန်ေတာ်နှင့်တကွ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုသုခ၊ ရန်ြကီးနိုင်၊ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ခင်ေမာင်ရင်၊ တင်ေရွှ၊ စိန်ေမာင်၊ ေမာင်ြမအုန်းတို့အား ဘုရားေကျာင်းေဆာင်သို့ ေခါ်သွားြပီးလှျင် ငါးပါးသီလခံယူေစပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကိုသုခဆိုသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုရပါသည်။ အတိုချုပ်မှာ တိုင်းြပည် ဘာသာ သာသနာအတွက် သက်စွန့်ြကိုးပမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ သစ္စာေဖာက်က ငရဲြပည်ေရာက်ပါေစ ြဖစ်ပါသည်။ ကိုသုခ ေရှ့မှချေပးသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုြပီးလှျင် ကျွန်ေတာ်တို့ အားလံုး သစ္စာေရေသာက်ရပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကျွန်ေတာ်သစ္စာေဖါက်မိသြဖင် ့ ကျွန်ေတာ်၏ ကိုယ်ကို ကျွန်ေတာ်အဆံုးစီရင်လိုက်သည်ဟု ကိုယ်တိုင် ေရးြပီး လက်မှတ်ထိုး၍ ဦးေစာလက်သို့ ေပးအပ်ရပါသည်။

ဤကိစ္စများ ြပီးသည့်ေနာက် ဦးေစာကိုယ်တိုင် ကျွန်ေတာ့အား စတင်းဂန်း၊ နှစ်လံုးပူး ၊ေြခာက်လံုးပူး ေသနတ်များ အပစ်သင်ေပးပါသည်။ ကိုခင်ေမာင်ရင်နှင့် အြခားေသနတ်ပစ်တတ်သည့် သူများကိုလည်း ဦးေစာက ထပ်မံ သင်ြကားေပးပါသည်။ ကျွန်ေတာ်သည် အစမ်းသေဘာြဖင့် ဓါတ်ဆီပံုး၊ ေရနံဆီပံုးလွတ်တို့ကို ချိန်ြပီး အစမ်းပစ် ေလ့ကျင့်ရပါသည်။

လွန်ခဲ့ေသာ တစ်လေလာက်က နံနက် ၉-နာရီခွဲခန့်တွင် ကိုဘညွန့်၊ ေမာင်စိန်၊ ေမာင်နီ၊ ရန်ြကီးနိုင်၊ တင်ေရွှ၊ လှထွန်း နှင့် ထွန်းရှိန်တို့သည် ေလာ်လီတစီးနှင့် ေအ-အို-ဒီ သို့သွားေရာက်ြပီး ဘရင်းဂန်းအလက် ၂၀၀ ေလာက်ထုပ်ယူလာ သည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ထိုအချိန်က ကိုဘညွန့်သည် ကာကီေရာင်အကျင်္ီနှင့် ေဘာင်းဘီကို၀တ်၍ ပုခံုးတွင် ပုလိပ်တံဆိပ်များ တပ်ထားသည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ ေမာင်စိန်ကလည်း ပုလိပ်အ၀တ်အစား အကျင်္ီီေဘာင်းဘီများ ၀တ်လျက် လက်ေမာင်းတွင် အြဖူအရစ် ၃-တန်းတပ်ထားပါသည်။ ကျန်လူများလည်း ယူနီေဖါင်း ၀တ်ထားပါသည်။ ထိုသူများယူလာသည့် ဘရင်းဂန်းများတင်ထားေသာ ေလာ်လီကားြကီးကို ဦးေစာအိမ်ေရှ့ သရက်ပင် ေအာက်တွင် ထားပါသည်။ ေနာက်ထိုကားမှ ဘရင်းဂန်းများကို ဦးေစာအိမ်၏ ဆင်၀င်တွင်ချထားပါသည်။ ၎င်းေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့ သည် ဘရင်းဂန်းေသနတ်များကို အမဲဆီသုတ်လိမ်း၍ အသင့်ရှိေသာ သံစည်များတွင် ထည့်ကာ ညဉ့် ၈-နာရီေလာက်တွင်ဦးေစာအိမ်အနီး ေရကန်ထဲသို့ ချထား ြကပါသည်။
(ထိုလက်နက်များကို Capt: Bivian ၏အကူအညီနှင့် ကိုဘညွန့်က IP ယူနီေဖါင်း၀တ်၍ ထုတ်ယူခဲ့ ပါသည်။)

ေနာက်တေန့တွင် ကျန်ဘရင်းဂန်းများကို ထင်းရူးေသတ္တာ များတွင်ထည့်သွင်းြပီး ေမာင်စိန်က ေလာ်လီကားကို ေမာင်း၍ တင်ေရွှ၊ ထွန်းရှိန်၊ ေမာင်စိုးတို့က စီးလိုက်လျက် ေသတ္တာ ၁၅-လံုးခန့်ကို တင်ယူသွားပါသည်။ ခင်ေမာင်ရင်ကလည်း ဖိုဒ်ဆင်း ကားေမာင်းလျက် ကိုထွန်းရင်နှင့်အတူ ေလာ်လီကားေနာက်က လိုက်ပါ သွားြကပါသည်။ ၎င်းဘရင်းဂန်းများကို ြပည်လမ်းတေလှျာက်ရှိ ဂဋ္ဌုန်တပ်ခွဲများသို့ သွားေရာက်ပို့ေဆာင်ထားေြကာင်း ေနာင်အခါတွင် ကျွန်ေတာ်သိရပါသည်။ ေနာက် ၁၀-ရက်ခန့်ြကာေသာ အခါတွင်လည်း ြပည်လမ်း ၁၆-မိုင်ရှိ အဂင်္လိပ် တပ်မေတာ် ခဲယမ်းမီးေကျာက် သိုေလှာင်ေရးဋ္ဌာနမှ ယမ်းေတာင့်ေသတ္တာများကိုသွားေရာက်ထုတ်ယူလာြကပါသည်။ ၎င်းေသတ္တာများကို စိန်ေမာင်၊ ရန်ြကီးနိုင်နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ဦးေစာ၏ အမိန့်အရ ေရကန်ထဲသို့ချထားရပါသည်။

ဇူလိုင် ၁၈-ရက်ေန့ ညစာထမင်းစားြပီး ၇-နာရီခန့်တွင် ဦးေစာက ကျွန်ေတာ့်အား သူ့အိပ်ခန်းသို့ ေခါ်သွား ပါသည်။ ၎င်းေနာက် ဦးေစာက "မင်းကို ကိုစိုး၊ ကိုစိန်တို့နဲ့ထည့်လိုက်မယ်၊ သူတို့ကအပစ်ခိုင်းသည့်အခါ ပစ်ရမယ်၊ မင်းလိုက်သွားတဲ့အခါ ေတာ်မီဂန်း တလက်ယူသွား" ဟု ေြပာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကလည်း "ဟုတ်ကဲ့" ဟုေြပာ၍ ကျွန့်ေတာ့်အိပ်ယာသို့ ြပန်ြပီးအိပ်ပါသည်။
( ဇူလိုင် ၁၉-ရက်ေန့ နံနက် ၁၀-နာရီတွင် ၀န်ြကီးအဖွဲ့ အစည်းအေ၀း ကျင်းပမည်ကို ဦးေစာက ြကိုတင် သတင်းရရှိြပီးြဖစ်ေန၏။ ထိုသတင်း မည်သို့ရရှိသည်ကို ဦးေစာကဖွင့်ဟမသွားခဲ့ေချ)

ဇူလိုင် ၁၉-ရက်ေန့ နံနက် ၉-နာရီေလာက်တွင် ဦးေစာသည် ကျွန်ေတာ်၏အိပ်ရာကိုလာြပီး ကျွန်ေတာ့်အား ယူနီေဖာင်း အကျင်္ီနှင့် ေဘာင်းဘီတို့ကို ၀တ်ခိုင်းပါသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း ရန်ြကီးနိုင်၏ ယူနီေဖာင်း အစိမ်းတစ်စံုကို အနီးရှိ ြကိုးတန်းေပါ်မှ အဆင်သင့်ဆွဲယူြပီး ၀တ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ေနာက် ဦးေစာက အိမ်ေရှ့ အင်းယားကန်စပ်သို့ ေခါ်သွားြပီး ကန်စပ်တွင်ရှိေသာ သံစည်ထဲမှ စတင်းဂန်းတလက်ကို ထုတ်ယူြပီး ဦးေစာနှင့်အတူ အိမ်ဘက်သို့ တဖန်ြပန်သွားြကပါသည်။

ဦးေစာ၏ အိမ်ေရှ့ခန်းတွင် ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်၊ ကိုသုခ၊ ကိုဘညွန့်၊ ကိုနီ တို့ကိုေတွ့ရပါသည်။ ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်၊ ကိုသုခ၊တို့မှာ ကျွန်ေတာ့်ကဲ့သို့ ယူနီေဖာင်း အစိမ်း၀တ်ထားပါသည်။ ကိုဘညွန့်နှင့်ကိုနီ တို့မှာ ရိုးရိုးအရပ်၀တ်အရပ်စား ၀တ်ဆင်ထားပါသည်။ ကျွန်ေတာ်၀တ်ဆင်ထားေသာ ကာကီအစိမ်း ယူနီေဖာင်းသည် ယခု တရားသူြကီးေရှ့ရှိ သက်ေသခံပစ္စည်း အမှတ်(၄)နှင့် တူပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၍ ေသချာစွာ မေြပာနိုင်ပါ။

ထို့ေနာက် ကိုစိုးက ကျွန်ေတာ့်အကျင်္ီပခံုးတဘက်တချက်တွင် ြခေသင့်္တံဆိပ်ပါရှိေသာ အ၀တ်စကို တပ်ဆင်ေပး ပါသည်။ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့၏ အကျင်္ီပုခံုးများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ြခေသင့်္တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။ ကိုသုခ၏ယူနီေဖာင်းတွင်မူ ြခေသင့်္တံဆိပ်ကို မေတွ့မိပါ။တံဆိပ်တပ်ြပီးေနာက် ကိုစိုးက ဦးထုပ်အေပျာ့ တစ်လံုးကို ေဆာင်းေပးပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်ကိုေဆာင်းေပးေသာ ဦးထုပ်သည် ယခုတရားသူြကီးေရှ့တွင် သက်ေသခံပစ္စည်း အမှတ်(၅)နှင့်ဆင်တူပါသည်။

ထို့ေနာက် ဦးေစာ၏အမိန့်အရ ဦးေစာအိပ်ခန်းထဲသို့၀င်၍ ဦးေစာ၏အကျိတ်ေအာက်က မဂ္ဂဇင်းေဘာက် ၂-ခုကို ယူလာြပီး အိမ်ေရှ့ခန်းသို့ြပန်လာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ြပန်ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်နှင့် ကိုသက်နှင်းတို့မှာ ေတာ်မီဂန်းတလက်စီကိုင်ထားသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကသူတို့အား "ဘယ်သွားမလဲ" ဟုေမးရာ ကိုစိုးက "ြမို့ထဲလိုက်ခဲ့ရမယ်၊ ဟိုကျေတာ့ ငါပစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပစ်ရမယ်" ဟု ေြပာပါသည်။ နံနက် ၁၀-နာရီ ေလာက်တွင် ဦးေစာက ကျွန်ေတာ်တို့အား "အချိန်ေစ့ြပီ ၊ သွားြက၊ သွားြက" ဟုေြပာပါသည်။ ထိုအခါ ဂျစ်ကားကို ကိုသုခကေမာင်း၍ ကိုစိုးက ကိုသုခေဘးတွင် ထိုင်ပါသည်။ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်နှင့် ကျွန်ေတာ်က ေနာက်မှ ထိုင်ပါသည်။ ဂျစ်ကားေပါ်သို့ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့ ၃ေယာက်က မိုးကာအကျင်္ီကို ြခံုလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်က သူတို့ြကားတွင်ထိုင်ေန၍ မိုးကာမြခံုခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်ေလာက်တွင် ကိုဘညွန့်၊ ကိုေမာင်ညို၊ ခင်ေမာင်ရင်တို့သည် ြမို့ထဲသို့ ေရာက်ရှိေနြကြပီးလှျင် ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းတို့ အစည်းအေ၀း ထိုင်ေနြကေြကာင်း ဦးေစာထံဖုန်းြဖင့် သတင်းေပးပို့သည်ဟု ေနာင်ေသာအခါကျမှ ကျွန်ေတာ်သိရပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဂျစ်ကားထွက်ေသာအခါ ဦးေစာက "ဂွတ်ဒ် လပ်" ဟု နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ကိုစိုးကလည်း ြပန်လည် နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ထိုေနာက်ဂျစ်ကားကို ကိုသုခက ြမို့ထဲဘက်သို့ေမာင်းလာပါသ ည်။

ြမို့ထဲသို့ ဂျစ်ကားေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုး၊ ကိုစိန်၊ ကိုသက်နှင်းတို့သည် မိုးကာအကျင်္ီများကို ချွတ်လိုက်ြကပါသည် ။ ကျွန်ေတာ်တို့လည်းေသနတ်ြဖင့် ပစ်ရမည့်ရံုးတွင်းသို့ ဂျစ်ကားနှင့်၀င်လာြပီး ရံုးေလှကားအနီးတွင် ဂျစ်ကားကိုရပ်၍ ကိုစိုး၊ ကိုသက်နှင်း၊ ကိုစိန်နှင့် ကျွန်ေတာ်က ကားေပါ်မှဆင်းပါသည်။ ထို့ေနာက်ရံုးေပါ်သို့ ကိုစိုးက ေရှ့ေဆာင်၍ တက်ပါသည်။ ကိုစိုးေနာက်ကပ်လျက် ကိုစိန်က လိုက်ပါသည်။ ကိုစိန်ေနာက်တလံေလာက်အကွာတွင် ကိုသက်နှင်းက လိုက်၍ ကိုသက်နှင်းေနာက်ကမှ ကျွန်ေတာ်က လိုက်ပါသည်။

၀န်ြကီးများ စည်းေ၀းေသာအခန်းသို့ေရာက်ေသာအခါ ကိုစိုးနှင့်၊ ကိုစိန်တို့က ေရှ့က၀င်သွားပါသည်။ ကိုစိုးနှင့်ကိုစိန်က အခန်းထဲသို့ ၀င်လျင်၀င်ချင်း ၎င်းတို့တွင်ပါလာေသာ ေတာ်မီဂန်းများနှင့် ရံုးခန်းထဲရှိ ၀န်ြကီးများကို စ၍ပစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်နှင့် ကိုသက်နှင်းကလည်း ကျွန်ေတာ်တို့လက်တွင် ပါလာေသာ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်က ထိုင်ြပီး စတင်းဂန်းနှင့် ၀ပ်ေနေသာသူများကိုပစ်ပါသည် ။ ထို့ေနာက် အခန်းတွင်းမှ ကျွန်ေတာ်တို့ထွက်လာြကပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ၀ရံတာတွင် ေြခာက်လံုးြပူးနှင့် ရပ်ေနေသာ လူတစ်ေယာက်ကိုေတွ့ရပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ေတာ်တို့အထဲမှ တစ်ေယာက်က " ပစ်၊ ပစ်" ဟု ေြပာရာ ကျွန်ေတာ်က ကျွန်ေတာ့်စတင်းဂန်းြဖင့် တချက်ဆွဲလိုက်ပါသည်။ ကျည်ဆန်၂ေတာင့်၊ ၃ေတာင့် ထိုလူအား ထိသွားပါသည်။ ထို့ေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့လည်း ရံုးေပါ်မှ ေြပးဆင်းလာကာ အသင့်ရပ်ထားေသာ ဂျစ်ကားေပါ်သို့ တက်စီးြပီး ရံုးအတွင်းမှ ေမာင်းထွက်လာခဲ့ပါသည်။

ဦးေစာေနအိမ်သို့ ြပန်ေရာက်ြကေသာအခါ အိမ်၀င်းတံခါးကို ေမာင်တင်ေရွှက ဖွင့်ေပးေနစဉ် ကိုစိုးက "ြမန်ြမန်ဖွင့်၊ ြမန်ြမန်ဖွင်"့ ဟုြကိမ်းပါသည်။ အိမ်တွင် ဦးေစာ အသင့်ေစာင့်ေနသည်ကိုေတွ့ရပ ါသည်။ ဦးေစာက" ကိစ္စြပီးပလား" ဟုေမးရာ၊ ကျွန်ေတာ်တို့အားလံုးက " ြပီးပါြပီ" ဟုြပန်ေြပာလိုက်ပါသည်။

ထို့ေနာက် ကျွန်ေတာ်တို့အားလံုး အ၀တ်လဲရန် ကိုယ့်ေနရာအသီးသီးသို့ြပန်သွားြကပါသည်။ လက်နက်များ နှင့် အကျင်္ီများကို ဂျစ်ကားေပါ်တွင်ထားခဲ့ပါသည် ။အကျင်္ီများကို ေမာင်ြမအုန်းလာယူသွား၍၊ လက်နက်များကို စိန်ေမာင်က ဘုရားေကျာင်းေဆာင်သို့ ယူသွားပါသည်။ ဦးထုပ်များေတာ့ မည်သူယူသွားသည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ အကျင်္ီလဲြပီးေနာက် ကိုစိန်၊ ကိုစိုး၊ ကိုသကိနှင်း၊ ကိုသုခတို့က အြဖစ်အပျက်ကိုြပန်ေြပာြပပါ သည်။ ဤကဲ့သို့ ေြပာေနစဉ် ကိုခင်ေမာင်ရင်နှင့် ကိုဘညွန့်တို့လည်း အိမ်သို့ြပန်ေရာက် လာြကပါသည်။ ေန့ခင်းတစ်နာရီ ေကျာ်တွင် ကျွန်ေတာ်တိုအားလံုး အဖမ်းခံရပါသည်။

ဗိုလ်ဥတ္တမေကျာ်
(ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းနှင့်နိုင်ငံေတာ်ေခါင်းေဆာင်များအားလုပ်ြကံ သတ်ြဖတ်မှုတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါ၀င်ခဲ့ေသာ တရားခံ “ရန်ြကီးေအာင် (ေခါ်) ေမာင်လှထွန်း ေြပာြပ(ထွက်ဆိုချက်)ချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ )
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်

တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုက်ခိုက်မှုများသည် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ အင်တာနက်ကွန်ယက်အတွင်း သိမ်ေမွ့ ရှုပ်ေထွးေသာ ထုိးေဖာက်၀င်ေရာက်မှုများ ရိှခဲ့သည်။ ဇန်၀ါရီလဆန်း ပိုင်းတွင် အေမရိကန်မှ ဂူဂဲလ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်အစိုးရ၏ အင်တာနက်ထိန်းချုပ်မှု မူ၀ါဒများ ေြကာင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မြဖစ်နိုင်ေတာ့သြဖင့် တရုတ်ေဈးကွက်မှ နှုတ်ထွက်မည် ြဖစ်ေြကာင်း ေြကြငာခဲ့သည်။

တရုတ်အာဏာပိုင်များဖက်မှလည်း အင်တာနက်တွင် ဆင်ဆာထားရိှသည်ကို အတိအလင်း ေြပာြကားထားြပီး ြဖစ်သည့်အြပင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလာေရာက်လုပ်ကိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ြပန်လည်ေြပာြကားခဲ့သည်။ သာမန်အားြဖင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု အေြခစိုက်လုပ်ကိုင်ရာနိုင်ငံမှ ရုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားြခင်းမှာ မထူးဆန်းေသာ်လည်း ဂူဂဲလ်နှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အြကား အရှုပ်အေထွးအေပါ် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အေရးတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ အေမရိကန်နို်င်ငံြခားေရး၀န်ြကီင်္းမှ ထိုြဖစ်ရပ်ကို စိုးရိမ်ပူပန်ေြကာင်း ေြပာြကားလိုက် သည်။ အေမရိကန် အစိုးရဌာနများတွင် ဆုိက်ဘာနည်းပညာထိုးေဖာက်ခံရမှုများ ပိုမိုများြပား လာြပီး၊ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သက်ေသမြပနိုင်ေသးေသာ်လည်း ၊ တရုတ်ြပည်မြကီးမှ လာေသာ ဟက်ကာ(Hacker)များြဖစ်ေြကာင်း စွပ်စွဲထားသည်။ တရုတ်အစိုးရမှလည်း တရုတ်ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရဌာနများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ဆိုက်ဘာနည်းပညာတုိက်ခိုက်ခံရမှု များ ရိှေနပါေြကာင်း ြပန်လည်ေချပထားသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် တရုတ်နိုင်ငံေဈးကွက်သို့ ဂူဂဲလ်စတင်၀င်ေရာက်လာရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ဥပေဒများအတိုင်း search engine တွင် သတင်းအချက်အလက်ရှာေဖွရာ၌ ဆင်ဆာတည်းြဖတ်မှု ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအခါ ၎င်းတို့အေနြဖင့် ဆင်ဆာမပါဘဲ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ညိှနိ်ှုင်းမရပဲ ရိှေနခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာေပါ်တွင် အင်တာနက် သံုးစွဲသူအများဆံုးြဖစ်ေသာ်လည်း တင်းြကပ်ေသာ ဆင်ဆာစနစ်ကုိ ကျင့်သံုးပါသည်။ ညစ်ညမ်း၀က်ဆုိက်များ၊ နိုင်ငံေရး၀က်ဆိုက်များကုိ ပိတ်ထားသည့်အြပင် အချို့၀က်ဆိုက်များကုိ အချိန်ကာလအလိုက် ပိတ်ထားြခင်းများလည်း ရိှေနသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လမှာပင် e-mail များသို့ပင် သွားမရေအာင် ပိတ်ထားြခင်းများ ရိှခဲ့ပါသည်။

တရုတ်အစိုးရမှ ဂူဂဲလ်ထွက်ခွာသွားြခင်းြဖင့် တရုတ်ေဒသခံကုမ္ပဏီြဖစ်ေသာ ပိုင်တု(Baidu)က ေဈးကွက်ေ၀စု ပိုရမည်ြဖစ်၍ ဂူဂဲလ်မရိှေသာ်လည်း တရုတ်အင်တာနက်မှာ ရှင်သန်ေနမည် ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားလိုက်သည်။ ပိုင်တု(Baidu)သည်လည်း ၁၉၉၉ ခုနှစ်ေနာက်ပိုင်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ အဆိုး၀ါးဆံုး ြကံုေတွ့ခဲ့ရသည့်အြပင် Iranian Cyber Army အမည်ရိှအဖွဲ့၏ ေနှာက်ယှက်မှုေြကာင့် ဇန်န၀ါရီ(၁၂) ရက်ေန့က ၀က်ဆိုက်ယာယီပျက်စီး ခဲ့ရသည်ပင် ရိှခဲ့သည်။

မိုက်ခရိုေဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီမှ ဘီလ်ဂိတ်ကလည်း နိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်များတွင် သွားေရာက် အလုပ်လုပ်ရာ၌ ထိုနိုင်ငံများ၏ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသင့်သည်ဟု ၀င်ေရာက် ေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။

ဆိုင်ဘာနည်းပညာတိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၁၄၈%အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ြပီး ြပည်ပ တုိက်ရိုက် ရင်းနီှးြမှုပ်နှံမှုမှာ ၁၂.၁၄ ဘီလီယံေဒါ်လာြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာနှစ်ကထက် ၁၀၃.၁ % တိုးတက်ခဲ့သြဖင့် ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီထွက်သွားလှျင်လည်း နိုင်ငံအတွက် ထိခိုက်မှု မရိှဘဲ ြပည်တွင်းကုမ္ပဏီများအတွက် ပုိြပီးပင်ေကာင်းေြကာင်း တရုတ်အစိုးရမှ ထုတ်ေဖာ် ေြပာြကားခဲ့သည်။ နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီ သတင်းထုတ်ြပန်ေရးအဖွဲ့မှလည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေသာ နိုင်ငံြခားကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံစည်းကမ်းဥပေဒကုိ လိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြကြငာလုိက်သည်။

ဂူဂဲလ် တရုတ်ေဈးကွက်သို့ ၀င်ေရာက်စဉ်က ြပစ်တင်ေ၀ဖန်ခံခဲ့ရြပီး ယခု ရုပ်သိမ်းမည်ဆို သြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးသမားများက ြကိုဆိုေထာက်ခံလိုက်သည်။ ထို့ြပင် အေမရိကန် အေနြဖင့် တရုတ်တွင် ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုကို ေကျာ်လွှားနိုင်မည့် နည်းပညာကို အေထာက်အကူ ေပးသင့်ေြကာင်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။

အေမရိကန် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးက ထိုြဖစ်ရပ်ကို လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါေြကာင်း၊ တရုတ်အစိုးရ၏ ရှင်းလင်းချက်ကုိ သိလိုေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်ကလည်း တိဘက်ေခါင်းေဆာင် ဒလိုင်းလားမားနှင့် အြခားသံတမန်ဆိုင်ရာရံုးများတွင် ထိုးေဖာက် ၀င်ေရာက်မှုများရိှခဲ့ြပီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ေြကာင်း ကေနဒါအေြခစိုက် အင်တာနက်လံုြခံုေရးကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားခဲ့ဖူးသည်။

တရုတ်အစိုးရအေနြဖင့် ယခုအခါ အင်တာနက် ဟက်ကာများ ေလ့ကျင့်သင်ြကား ေပးေနသည့် ဟူေပအေြခစိုက် Black Hawk Safety Net ကုိ ပိတ်သိမ်း ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီး၊ ၎င်းဆိုက်သည် အဖွဲ့၀င် တစ်ေသာင်း နှစ်ေထာင်ေကျာ်ထံမှ ယွမ် ၇ သန်းခန့် ၀င်ေငွရရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ဟက်ကာများေြကာင့် ဆံုးရံှုးနစ်နာမှုမှာ ယွမ် ၇.၅ ဘီလီယံခန့် ရိှေြကာင်း တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားအင်တာနက်လံုြခံုေရးဗဟိုဌာန (National Computer Network Emergency Response Coordination Center)မှ ထုတ်ြပန်ေြကြငာပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဂူဂဲလ် တရုတ်ေဈးကွက်မှ ထွက်ခွာသွားလှျင် နှစ်ဘက်စလံုးအတွက် နိုင်ငံေရး စီးပွားေရး အကျိုးအြမတ်များ မရရိှနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင် နှုတ်ထွက် ရုပ်သိမ်းမည်ကို ေြပာြကားေနေသာ်လည်း နှစ်ဘက်စလံုးမှ လက်ရိှအေြခအေနအတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် လိုလားြကသည်ကို ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးအားြပိုင်မှုများတွင် အင်တာနက် လံုြခံုေရးနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် များစွာ အေရးပါေနသည်ကို ေတွ့ရိှေနရသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုများ၊ နည်းပညာများကုိ အစိုးရများအေနြဖင့် မည်သို့ ထိန်းချုပ်မည်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည် ဆိုသည်မှာ စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာပင် ြဖစ်ပါေတာ့သည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်

(၄-၂-၂၀၀၉) ေန့လည် ၁၅ း၀၀ နာရီအချိန်၊ ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ်( ေတာင်ဂိတ်ေရှ့ေကျာင်း၀င်းအြပင်)ဘက်တွင် ေကျာင်းသူ(၂)ဦးနှင့် ေကျာင်းသား(၁)ဦးတို့ အိမ်ြပန်ရန်အတွက် သံုးဘီးဆိုင်ကယ်ေပါ်တွင် ထိုင်ေနစဉ် ယာဉ်အမှတ် ထ-၆၀၆၁ ဟုိင်းလတ်အြဖူမှ အရိှန်ြဖင့် ၀င်တိုက်ြပီး ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

မေမသဇင်ဦးသည် ညာဖက် ချိုေစာင်းေပါက်သွားြခင်း၊ မသန္တာေ၀သည် ဒူးေခါင်းနှစ်ဖက် အနည်းငယ်ပွန်းပဲ့ သွားြခင်း၊ ေမာင်ြမတ်မင်းသူသည် ဘယ်ဘက်နားေနာက် အနည်းငယ် ဖူးေရာင်းသွားကာ အသီးသီး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။

သို့ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ထိုကားပိုင်ရှင်များမှ လာေရာက်ေတာင်းပန်ြခင်း မြပုလုပ်သည့်အြပင် ထိုကားကို မဖမ်းဆီးေသးသည်မှာ အဘယ်ေြကာင့်ပါနည်း ။.... ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်


စာေပ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ပန်းချီစသည့် အနုပညာ နယ်ပယ်မှ အနုပညာသမားများသည် ခံစားစရာ ရိှလှျင် သူများထက် ပိုမို ခံစားတတ်ြပီး၊ ၎င်းတို့၏ ခံစားချက်များကိုလည်း လူအများ နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင် မိမိ၏ အတတ် ပညာများြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ြပြကသူများပင် ြဖစ်သည်။

နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ြပင်သစ်စာေရးဆရာြကီးြဖစ်သူ အဲလ်ဘတ်ကမူးက "အသံမထွက်နိုင်ဘဲ ငံု့၍ခံေနရေသာ ေချာင်ြကိုေချာင်ြကားမှ ဘ၀ဒုက္ခသည်များကုိယ်စား အသံထွက်ေပးရြခင်းသည် စာေရးဆရာတိုင်း၏ အဓိက လုပ်ငန်းပင် ြဖစ်သည်" ဟု ဆိုခဲ့သည်။ အနုပညာစိတ်ရိှသူများသည် ၎င်းထုတ်လုပ်လိုက်ေသာ အနုပညာပစ္စည်းအေပါ်တွင်လည်း သံေယာဇဉ် ြကီးတတ်ြပီး၊ မိမိဖန်တီးထားေသာ အနုပညာကုိ ြကည်နူးမှု များစွာြဖင့် ပီတိလွှမ်းြခံုေလ့ရိှသည်။

ယခုလက်ရိှ စာေပနယ်တွင် မိမိကုိယ်ကုိ စာေရးဆရာဟု ကင်ပွန်းတပ်ကာ အရပ်တကာလှည့် ေြခြကွမာန်တက် ဖိနပ်ပူ မီးတိုက် ေြခွးအြပိုက်ြပိုက်နှင့် အတင်းအဖျင်း ငယ်ကျိုးငယ်နှာေဖာ်ကာ ဂုဏ်ေဖာ်တတ်သူများလည်း ေတွ့ေနရ၏။ ထိုသို့ပင် ပုဂ္ဂိုလ်ေရးထိခိုက်ကာ ဂျာနယ်အချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ မဂ္ဂဇင်းချင်းေသာ် လည်းေကာင်း ပညာမရ၊ ဗဟုသုတမြဖစ်၊ စာေဖာင်များကာ တင်ြက ေရးေနြက၏။

ဂျာနယ်တုိက်နှင့်သိ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာနှင့် ရင်းနှီးေန၍ေသာ်လည်းေကာင်း စာမူများ ပါေနေသာ်လည်း တကယ်တမ်း ဘာမှအကျိုးမေပးနိုင်ေသာ စာမူများြဖစ်ေနတတ်သည်။ ထို့ြပင် စာေပနယ် အတွင်းသို့ ယခုမှ ၀င်ေရာက်လာေသာ သူများမှ စာမူေလးများ၊ ကဗျာေလးများ တုိက်ဆီသို့ လာအပ် လာတင်ြပီဆိုလှျင် "မင်းတို့ ကဗျာေတွ အဆင့်မမီဘူး၊ မင်းတို့စာေတွ အလကား ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး၊ သင်ယူဦး၊" စသြဖင့် အယ်ဒီတာနှင့် ထိုစာေရးဆရာလူြကီးမင်းများမှ ဆရာြကီးများစတိုင်ြဖင့် အေပါ်စီးမှ ဖိကာဖိကာ ေြပာေလ့ရိှြကသည်ကိုလည်း ေတွ့ေနရြပန်သည်။ လိုအပ်သည်များကုိ ေထာက်ြပေ၀ဖန်ကာ အားေပးမှုြဖင့် လက်တွဲမေခါ်ဘဲ ကန်ချေနြကသည်။ အချို့ေသာ အယ်ဒီတာများကလည်း လက်ဖက်ရည် ေလးတုိက်၊ ေဆးလိပ်ေလးနှုိက်ကာေပးမှ စကားေြပာလက်ခံချင်ြကသည်။

ဆိုလိုခဲ့သည်မှာ ပညာရမှ စာေကာင်း၊ စာေရးဆရာဟု မေြပာပါ။ ထိုသို့ အထင်မေရာက်ေစချင်ပါ။ ရသ၊သုတ စသြဖင့် ေထာင့်မျိုးစံုမှ ရသမျိုးစံု ရိှြကပါသည်။ မိမိခံစားချက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခား ြပည်သူများ၏ ခံစားချက်ကိုေသာ်လည်းေကာင်း ထင်ဟပ်ကာ တင်ြပြခင်းကိုသာ အားေပးပါသည်။ ထိုသို့မှ စာေရးဆရာ ေကာင်းတစ်ေယာက် ပီသပါမည်။

အယ်ဒီတာမင်းများခင်ဗျားမှာလည်း အရည်အချင်းရိှ၍ မဟုတ်ပဲ ေတာ်ေတာ်များများမှာ ထုတ်ေ၀သူများ ြဖစ်ြပီး မိမိကိုယ်တိုင်ပင် အယ်ဒီတာြပန်လုပ်ေနသူများ ြဖစ်ေနတတ်ြကသည်။

နာမည်ြကီးစာေရးဆရာတုိင်းလည်း စာေရးဆရာေကာင်း မပီသသည်များလည်း ရိှြကပါသည်။ အမှားများလည်း ရိှကာ အချိန်မီ ြပင်ဆင်ကာ တည့်မတ်သွားသည်များလည်း ရိှပါသည်။ တစ်ခါက နာမည်ြကီးစာေရးဆရာ တစ်ေယာက်သည် ဟာသမဂ္ဂဇင်းတစ်ေစာင်တွင် အရက်အေြကာင်းချည်းပဲ ေရးြပကာ အြခား စာေရးဆရာများသည်လည်း ထုိစာေရးဆရာ၏ ေရာင်းရင်းများြဖစ်၍ အချင်းချင်း ေနာက်ကာ ေြပာင်ကာ စာမူများ ထွက်လာေပါ်လာ၍ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များမှ လူငယ်များ လမ်းမှားေရာက်နိုင်ေြကာင်း စာများပို့ကာ ကန့်ကွက်သည်အထိ ေြပာဆို တိုင်ြကားခဲ့ရဖူးသည်။ ေနာက်ဆံုး အယ်ဒီတာမှ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအား ေတာင်းပန်ကာ ထိုကဲ့သို့ စာမူများကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။

ဆရာ တက္ကသိုလ်စိန်တင် ေရးသားေသာ ဦးသန့်အေြကာင်းစာအုပ်တွင် ဦးသန့်၏ ၀တ္ထုေရးလိုသူ လူငယ် တစ်ဦးနှင့် ေတွ့ဆံုေမးြမန်းခန်း ဖတ်မိသည်ကို မှတ်မိပါေသးသည်။
" ကဲ ...မင်း ဘာလုပ်မယ် စိတ်ကူးသလဲ "
" ကျွန်ေတာ် စာေရးချင်တယ်၊ ၀တ္ထုေတွ ေရးမယ် "
" မင်း ပိုက်ဆံ များများရချင်လို့လား......"
" အို... မဟုတ်ပါဘူး...။ ကျွန်ေတာ် စာေရးချင်လို့ပါ "
" မင်း ဘာသာေရးမှာ စိတ်၀င်စားရဲ့လား "
" ဟင့်အင်း... မ၀င်စားပါဘူး။ ကျွန်ေတာ် ၀တ္ထုပဲ စိ်တ်၀င်စားတယ်၊ စာေရးချင်တယ် "
" ေရွးေကာက်ပွဲတို့၊ ဒိစတိတ်ေကာင်စီတို့ကိုေကာ စိတ်၀င်စားရဲ့လား"
" ဟာဗျာ....စာပဲေရးချင်ပါတယ်ဆိုမှ ၊ ဒီနိုင်ငံေရးေတွ ကျွန်ေတာ် ဘယ်စိတ်၀င်စားမလဲ..."
" ဒါြဖင့် ဘာလုပ်မလဲ။ နိုင်ငံေရးကို စိတ်မ၀င်စားရင် ြမန်မာလူမျိုးေတွ တိုးတက်ေရးအတွက် တြခားနည်းလမ်းနဲ့ ေဆာင်ရွက်လိုစိတ် ရိှလို့လား...."
" ဒါေတွ ကျွန်ေတာ် နားမလည်ပါဘူး၊ ကျွန်ေတာ်၀တ္ထုေရးချင်တယ်၊ စာေပ ေရးသားချင်တာပဲရိှတယ် "
" မင်း လူမှုေရးလုပ်ငန်းေတွ တိုးတက်ဖို့ကုိေကာ စိတ်ဆန္ဒ မရိှဘူးလား"
" ဟင့်အင်း "
" ေချာေချာလှလှ မိန်းကေလးေတွကုိ မင်းြမင်တဲ့အခါ သူတို့ကို ချစ်ခင်ပိုးပန်းချင်စိတ်များ မြဖစ်ေပါ်ဘူးလား"
" သူတို့ ဘယ်ေလာက်လှလှ ... ကျွန်ေတာ် လှည့်ေတာင်မြကည့်ပါဘူး၊ ကျွန်ေတာ်စာပဲ ေရးေနချင်တာ..."
" မင်း ေကျာင်းဆရာတို့ ြမို့အုပ်တို့ လုပ်ြပီးေတာ့ ကေလးေတွ... မိတ်ေဆွ အေပါင်းအသင်းေတွနဲ့ ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး မေနချင်ဘူးလား..."
" ဟာဗျာ ... ခင်ဗျားကို ေြပာြပီးြပီ မဟုတ်လား... ကျွန်ေတာ့်ဆန္ဒက ၀တ္ထုေရးေနချင်တာပါလို့...."
" ဟာ...ဒါြဖင့်ရင် မင်းက ဘာေတွေရးမှာလဲ၊ မင်းထားရိှတဲ့ဆန္ဒက စာေပေရးသားြခင်းတစ်ခုထဲ။ မင်း၀တ္ထုထဲမှာ ထည့်ေရးမှာက မင်း လံုး၀ စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားေတွရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုေတွ မဟုတ်လား။ လူေတွရဲ့ ေအာင်ြမင်မှု၊ ဆန္ဒ၊ ဆံုးရံှုးရမှု၊ ေသာက၊ ေမတ္တာ စသည်ေတွ မပါဘဲ ေယာကျ်ား၊ မိန်းမ အေြကာင်း မထည့်ဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ြပီး မင် ၀တ္ထုေရးမှာလဲ...."

ယေန့ေခတ် စာေရးဆရာများသည် ထိုကဲ့သို့ နားမလည်ဘဲ ေရးချင်ေနသူေတွ အများြကီးပင် ြဖစ်ေနသည်။ ေရးေနြကသူေတွ အများြကီး ေတွ့ြမင်ေနရသည်။ ထို့ထက် ထိုနားမလည်ေသာသူများကို လက်တွဲမေခါ်ယူဘဲ ပိုေချာက်ကျကာ နွံနစ် သထက် နစ်ေအာင် ပို့ေနသူများကို ေမးချင်ပါသည်။

" မည်သို့ေသာ သူမျိုးကုိ စာေရး ေကာင်းသည်၊ စာေရးဆရာဟု သတ်မှတ်ေနပါသနည်း "
Rapper ေတွလို၊ အြကည်ေတာ်ေြပာေသာ ငါးစိမ်းသည်များ အချင်းချင်း ရန်ြဖစ်သလို လက်ညိုးထိုးကာ ေမးလိုက်ချင်ေသးသည် ။

" ဒါလားဟဲ့ စာေရးဆရာ" ဟူ၍ပင်..............။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
(၂၈-၁-၂၀၁၀ ည ၁၀း၃၀တွင် ေရးသားသည်။)


အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်

ကျီးသဲေလးထပ် ဆရာေတာ်ြကီးသည် "ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့် ပုရာဏ်ကျမ်း"ေခါ် ဆံုးမကျမ်းတစ်ကျမ်းကုိ ဟံသာ၀တီြမို့ အစိုးရလွှတ်ေတာ်ြကီးက မင်းအမိန့်စာနှင့်တကွ ေရွှေတာင်ြမို့ စစ်ကဲမင်း ေမာင်မှဲ့၏ ေလှျာက်ထား ေတာင်းပန်ချက်အရ အရပ်ရပ်ေသာ ေလာကီကျမ်း၊ ေလာကုတ္တရာကျမ်းတို့ကုိ ကိုးကား ထုတ်နှုတ်ြပီး ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့် ပုရာဏ်ကျမ်းကုိ ၁၂၄၂ခုနှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် (၁၀)ရက်၊ ြကာသာပေတးေန့ ညေနသံုးချက်တီးအချိန်ေကျာ်တွင် ေရးသားြပီးစီးခဲ့သည်။

ကျီးသဲေလးထပ် ဆရာေတာ်ြကီးသည် ဓမ္မဂန်ဖတ်စာနှင့် ပုရာဏ်ကျမ်းကုိ သက္ကရာဇ် ၁၂၄၂ ခုနှစ်တွင် ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်၍ နှစ်ကာလအားြဖင့် နှစ်ေပါင်းတစ်ရာေကျာ်ခဲ့ြပီြဖစ်သည်။ ဆရာေတာ်၏ ဩ၀ါဒကဗျာ ကို ထုတ်နှုတ် တင်ြပလိုက်ပါသည်။

သဗ္ဗပညတ်၊ အြမဲမှတ်ေလာ့ ၊
တတ်သိေစလို၊ ြပညွှန်းဆိုအံ့၊
ကိုယ်တွင်ေရာဂါ အနာရိှလျက်၊
ရက်ရက်ငယ်က၊ မကုသေသာ်၊
နိှုင်းဆချင့်သား၊ မဆံုးလား ။

ေတာင်ကိုြမင်လှျင်၊ ေြပးချင်ခုန်လွှား၊
ကျွန်ငနွား၊ ချင်းအားချင့်ကုိယ်
မြပုန်းလား ။

ကျွန်ေြပာင်မထား၊ မယားမေန၊
ေယာကျ်ားေလးလည်း၊
ရွာေနလူများ မမုန်းလား ။

သားလည်းမသီး၊ သမီးမရ၊
အိုရွယ်ကျေသာ်၊ ဒုက္ခချင့်မှာ မဖံုးလား ။

သံလျက်ြဖစ်ြငား၊ မေသွးထားေသာ်၊
ချင့်အားလိုခါ၊ မတံုးလား ။

ဓမ္မသတ်တရား၊ မသင်ြငားေသာ်၊
စကားဆိုခါ၊ မရံှုးလား။

ငယ်ကေပျာ်လွန်၊ ကျမ်းဂန်တရား၊
မသင်ြငားေသာ်၊ မင်းပါးစိုးခွင်၊
မ၀င်နိုင်ဘဲ၊ ဆင်းရဲပန်းေတာင်း၊
မေကာင်းသက်ေမွး၊ မယဉ်ေကျးသည်၊
လူေရးလူစ မတံုးလား။

ပညာရိှများ၊ ချစ်သနားလည်း၊
တရားေဟာခါ မဖံုးလား။

မိဘမသင်၊ ပွဲတွင်မတည်၊
ကုန်စည်မသွား၊ လူ့ငနွား၊
မယားချင့်ကုိ မမုန်းလား ။

မင်းေစလုပ်ြငား၊ လျင်ြဖတ်စားသည်၊
ေယာကျ်ားလူေလ၊ လူငေမွှကုိ၊
ရွာေနလူများ မမုန်းလား ။

ေရမရေသာ်၊ တွင်း၀အထဲ၊
ေြမနဲတိုင်ေအာင် တူး။

သလိပ်သည်းေြခ၊ ေသွးေလမေကာင်း၊
အနာေထာင်းေသာ်၊
စာေဟာင်း ေဒါသထုတ်။

ဥစ္စာနည်းရှာ၊ ေြကွးြမီများေသာ်၊
ကုန်သွား လယ်ယာလုပ်။

မိုးမရွာခင်၊ သစ်ငုတ်၀ါးရင်း၊
ကျင်းကျင်း စင်ေအာင်ခုတ်။

ြမှုပ်၍အပင်၊ ေပါက်တံုချင်ေသာ်၊
ကျွဲ,ဆင်, နွားတား၊ မ၀င်ြငားေအာင်၊
အတား ေစာင်ရမ်းလုပ်။

ရင်၀ယ်ြဖစ်ြငား၊ ေမွးသည့်သားတို့၊
မသွားေန့တိုင်း၊ ေကျာင်းတန်ရိုင်းေသာ်၊
ေန့တိုင်း နားရင်းထုပ်။

နားရင်းထုပ်လျက်၊ ဆိုနိုင်ခက်ေသာ်၊
လက်နှင့် ပျင်းပိုးထုတ်။

ဇီ၀ကပင်၊ ြဖစ်လျင်ကစား၊
မေခါ်ြငားေသာ်၊
သွား၍ လွတ်ေအာင် မကုနှင့် ။

နတ်သမီးပင်၊ ြဖစ်လှျင်ကစား၊
သူ့ေမျာက်သားကုိ၊ ေြဖာင့်ဖျေြပာဆို
မလုနှင့် ။

သူေဌးသားပင်၊ ြဖစ်လှျင်ကစား၊
မင်း၀တ်စားကုိ မတုနှင့် ။

တစ်အိမ်ထွက်၀င်၊ လင်လည်းမေန၊
မိန်းမေလကား၊ ရင်၌ သားကုိ မချစ်ပါ။

တစ်ေကျာင်းထွက်၀င်၊
ေကျာင်းစဉ်လှည့်လည်၊
တပည့်မည်ကာ၊ လူ့ဗာလာကား၊
ဆရာြမတ်ကုိ မချစ်ရာ ။

နံနက်ညခါ၊ ေသစာေစာင်းညှင်း၊
သီချင်းတလိုက်၊ ြကက်တိုက်အန်ခတ်၊
လည်ပတ်သွားများ၊ ထိုေယာကျ်ားကား၊
ဥစ္စာများကုိ မချစ်ရာ ။

ေကျာင်းကန်မတဲ၊ လူထဲမလာ၊
ေတာမှာေပျာ်ပိုက်၊ ေခွးတိုက်ေလးထား၊
ချက်စားြပုတ်ကင်၊ လူ့ငဖင်ကား၊
သူ့အသက်ကုိ မချစ်ရာ၊
ေကာင်းရာလားစွ၊
ေကာင်းမှုဟူသည် မြဖစ်ရာ။

သမီးကညာ၊ ရွယ်ေရာက်လာ၊
အခါ မလင့်ပါေစနှင့်။
အခါလင့်က ၊ အသင့်မရ၊
ယုတ်ေသာသူနှင့် ညားတတ်စွ။

ကိုယ်တွင်ေရာဂါ၊ ကပ်ခဲ့လာ၊
အနာ မရင့်ပါေစနှင့်။
အနာရင့်က သက်နှင့်တမှျ၊
ရှိတတ်စွ။

သားငါးရဲရာ၊ သွားလာအတင့်မရဲနှင့်။
ကိုယ်နှင့်ခန္ဓာ၊ ကင်းလွတ်ကွာ၊
မြကာခဏ ပျက်တတ်စွ။

ြမစ်ြကီးဂဂင်္ါ၊ ကူးေသာခါ၊
၀န်ပါ မေလးပါေစနှင့်။
၀န်ေလးပါက၊ ေလှေလးေပါက်လျက်၊
ြမစ်လည်ချက်၀ယ်၊
ယက်ယက်ခဏ နစ်တတ်စွ။

ပညာရိှလည်း၊ သတိမေလျာ့ပါေစနှင့်။
သတိေလျာ့လျက်၊ အြကံပျက်ေသာ်၊
ကိုယ်တွင်းခဏ၊ ယုတ်တတ်စွ။

လက်မှု နှုတ်မှု၊ စုစုအတတ်၊
အရပ်ရပ်ကုိ မှတ်ေလလူများ၊
အမျိုးသားတို့၊ မှတ်သားနိုင်က၊
ချမ်းသာရလိမ့်။

ဆံုးမေပရာ၊ လူ့လိမ္မာတို့
နည်းနာစကား ြကားဖန်များက၊
ြကီးပွားပညာ၊ ထင်ရှားရာသည်၊
လူ့ရွာ ေကျာ်ေကျာ် သဲသဲတည်း ။


လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်

ြမန်မာြပည်မှာ ကွန်ြပူတာနှင့် ပတ်သက်ရင် ဖတ်စရာ ဂျာနယ်် အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ အခု ဆိုင်မှာ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် တစ်ခုတည်း ရှိတာမို့ ဒီတစ်အုပ်ပဲဝယ်လာပါတယ်။ အေြကာင်းကေတာ့ ဒီဂျာနယ်် စာဖတ်သူအတွက် ဘယ်အသုံးကျသလဲ စစ်ေဆးဖို့ပါ။

စာအုပ်စလှန်ြကည့်ေတာ့ ြပိုးြပိုးေြပာင်ေြပာင် စာရွက်ေတွနှင့် ေြကာ်ညာေတွ သိပ်များတာကို ပထမ သတိထားမိတယ်။ ေသေသချာချာ ေရြကည့်ေတာ့ ၄၉ မျက်နှာရှိတယ်။ အရွက်ြပည့် ေြကာ်ြငာေတွပဲေရတာ။ အေသးေလးေတွ အများြကီး ပါေသးတယ်။ ေအးေလ ေြကာ်ညာပါတာထားပါေတာ့။

ထုတ်ေဝသူ ကျင့်ဝတ် နှင့်မညီ ြပုကျင့်တာကေတာ့ ေြကာ်ြငာများကို ေြကာ်ြငာလို့မေြပာပဲ စာမူရင်း ထဲမှာ ထည့်ထားတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Epson inject printer (two articles in page 64) ဟာ ၅၇၆ဝ DPI ရှိလို့ အေရအေသွးေကာင်း ြပီး ဘယ်ဆိုင်မှာ လက်လီလက်ကား ရရှိနိုင်တဲ့အေြကာင်းပါ။ DPI သိပ်များလွန်းတယ်။ မြဖစ်နိုင်ဘူး။ ၆ဝဝ DPI ထက်ေကျာ်ရင် DPI ဘယ်ေလာက်ြကီးြကီး လူ့မျက်စိြဖင့် ပိုေကာင်းမှန်း မသိနိုင်ဘူး။ ဒီလိုမျိုး inject printer ေတွ ဓားမဖိုး ထက်လက်ခြကီးလို့ အလကားေပးေတာင် catridge နဲ့ cable မပါရင် မယူဘူး။ ဒါေတာင် မှင်ဖင်ကပ်ပါတဲ starter kit catridge ဆို မလိုချင်ဘူး။ အို ကိုယ်က တခါတေလသုံးတာ ြခိုးြခိုးြခံြခံ inject printer ေလးဝယ်ထားမယ် တွက်ကိန်းမမှားနဲ့၊ မှင်ေြခာက်ေြခာတ် သွားတတ်လို့ print တစ်ခါထုတ်တိုင်း တစ်ခါ catridge ဝယ်ရတတ်တယ်။ ရှင်းရှင်းေြပာရရင် inject printer ေခတ်ကုန်သွားြပီ။ ြပန်မဆန်းနဲေတာ့။ ဒီ DPI က manufacturer ေတွရဲ့ လုပ်ကွက်။ သူ့မှင်ေပါက်ေသးတာကို ေြပာတာလဲ ြဖစ်နိှုင်တယ်။ ဘာေြပာေြပာ output မှာ လူ့မျက်စိနဲ့ မသိနိုင် တဲ့ကိစ္စကို ဘာလို့ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ manufacturer ေတွရဲ့ လုပ်ကွက်နင်းြပီး အေရးတယူေြပာရသလဲ။

ကွန်ြပူတာဂျာနယ် မှာ ဝယ်၍ စာဖတ်သူ အတွက်မြကည့်ပဲ ေြကာ်ြငာတဝက် စာမူေတွ မွှန်ေနေအာင် ပါပါတယ်။ ဒါေတာ်ေတာ် ဆိုးတဲကိစ္စပါ။ natural opinion မရှိဘူး။

HAPPY BIRTHDAY VIRUS ကို အြပတ် နှိမ်နှင်းြခင်း လို့ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ ေဟာက်လုံး ထုတ်ထား ပါတယ်။ အခုေခတ်မှာ virus issue ဟာအေရးတယူ လုပ်ေြပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ကွျန်ေတာ့ windows စက်မှာ anti-virus ေတာင်မသုံးဘူး။ ြမန်မာနိုင်ငံမှာ internet မှ သိပ်မသုံးတဲ့ဟာ ဘယ်က virus က ဝင်ရတာလဲ။ အမှန်ေတာ့ စက်ပျက်ရင် virus ထက် hardware failure သာ ြဖစ်ဖို့များပါတယ်။ မသိရင်ေတာ့ virus ြဖစ်တာလိုလို service center ေတွက လုပ်တတ်တယ်။ ကွန်ြပူတာဂျာနယ် အေနနဲ့ ေဘတီးမေပးသင့်ဘူး။

စာမျက််နှာ ၈၁ မှာ Google server တခါတေလ down တာ ြကုံေတွ ့ရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ရွှီးထားပါတယ်။ မြဖစ်နိုင်ဘူး။ server down တာ ေပါ့ေသးေသး ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ ebay server down တွင်းက stock share ေတာ်ေတာ်ကျသွားတယ်။ gmail server ေတာ့ အရင်က down တပ်တယ်။ အခု ေကာင်းသွားြပီ။

ကွန်ြပူတာ အေထွေထွကဏ္ဍမှာ အခမ့ဲ Email ရနိုင်တ့ဲ ဝက်ဆိုက်ေတွကို သုံးမျက်နှာေရးထားတယ်။ သိပ်များလွန်းတယ်။ နှစ်ဆယ်ေကျာ်လစ်ထဲမှာ gmail မပါဘူး။ 30gigs.com ကို ထိပ်ဆုံးမှာ ထည့်ထားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သံုးနှစ် ေလာက် တုန်းက gmail 1 gigabyte မို့ 30gig marketing လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ စေပါ်ကတည်းက သုံးမရဘူး။

Game Review section မှာ Super Mario Glalaxy အေြကာင်း ေဝေဝဆာဆာေရးထားတယ်။ ေဟ ဒါက Nitendo game စစ်စစ်ြကီး။ Nitendo company သူ့ game ကို ဘယ်ေတာ့မှ အြခား platform ကို port မလုပ်ဘူး။ ကွန်ြပူတာနဲ့ ကစားမရတာကို ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်မှာ ဘာလို့ထည့်ထားလဲ။ ေတာ်ြကာ Super Mario Glalaxy game ကစားချင်လို့ Wii မဝယ်ဘဲ PC ဝယ်လိုက်ရင် ခက်မယ်။

စာေဖာင်ြပည့်ေအာင် dictionary ကိုလဲ ထည့်ထားေသးတယ်။ dictionary ပါဆိုမှ ဘယ်လိုလုပ် magzaine လိုဖတ်ရမလဲ။ dictionary ဆိုတာ A to Z ပါမှ အသုံးကျတယ်။ အခုမှ C ပဲရှိေသးတယ်။ XML ြကည့်ဖို့ ဘယ်ေလာက်ေစာင့်ရမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူ knowledge ြကွယ်ဝေအာင် dictionary ကျက်မှတ်ဖို့ ထည့်သွင်းထားေလသလား။

mouse ကို rumble ြဖစ်ေအာင်လုပ်နည်း ဆိုြပီး ေဆာင်းပါးတခုပါေသး။ စာပွဲေပါ်မှာ ြငိမ်ြငိမ် mouse ကို ဘယ်သူက rumble ြဖစ်ချင်မှာလဲ။ game controller မှာေတာင် vibration မြကိုက်လို့ အြမဲ disable လုပ်ထားတယ်။ ဒါအသုံးမဝင်တဲ့ marketing feature ေတွ။ cell phone ကို scanner ြဖစ်ေအာင် သုံးမည့် ေဆာင်းပါးလဲ တခုပါေသး။ မဟုတ်ေသးပါဘူး။

ကွန်ြပူတာ သင်ခန်းစာကဏ္ဍ မှာ Java Developer Guide ဆိုြပီး AWT layout အေြကာင်းေရးထားတယ်။ သိပ်ေအာက်ေနြပီ။ AWT ဆိုတာ ေရှးေရှးတုန်းက Java 1.2 အရင် GUI မှာသုံးတာ။ အခု sun က 1.6 stable ြဖစ်လို့ 1.3 ကို obsolete လို့ေြပာြပီးြပီ။ Java Developer သိသင့်တာက Java 1.2 ကို Java 2 လို့ေခါ်တယ်။ framework ချင်း သိပ်ကွာလို့ Java 2 အရင် java framework ကို မသုံးရဘူး။

အယ်ဒီတာအေနနှင့် ကွန်ြပူတာေလာက သတင်းနှင့် direction ေတွကို မသုံးသပ်တတ်ဘူး။ ဥပမာ HD DVD format ရှုံးနိမ့်သည့် သတင်းအစား XBox မှာ Blu-ray ကိစ္စအတွက် Microsoft က Sony နှင့် စကားေြပာဆိုသည့်ေြကာင်း ေရးထားတယ်။ ဒါက ေနာက်ဆက်တွဲ သတင်း။ အေရးြကီးတဲ့ ပင်ရင်းသတင်း မဟုတ်ဘူး။ အေရမရ အဖတ်မရ press release သတင်း။ HD DVD format ပျက်သွားြပီ ြဖစ်တာေြကာင့် ြမန်မာေတွ HD DVD စက်ေတွ မှားယွင်းမဝယ်မိဖို့ေြပာရင် ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်ေတွမှာတာဝန်ရှိတယ်။

အေရးြကီးတဲ့ဲ သတင်းေတွကျန်ေနတယ်။ Sun က MySQL ဝယ်တဲ့အေြကာင်း၊ VISTA SP1၊ MS SQL 2008၊ Microsoft က yahoo ကိုဝယ်ဖို့အြကံ၊ Google အြကီးပိုင်းေတွ Facebook ထဲေြပာင်းသည့်ကိစ္စ စတဲ့ ဒီလမှာ အေရးြကီးတဲ့ အေြကာင်း ေတွမပါဘူး။ VISTA SP1 သတင်း မပါတာကေတာ့ ေတာ်ေတာ် ေရှာ်သွားြပီ။ HD DVD vs. Blu-Ray ဆို ကွန်ြပုတာသမားအတွက် ေဘာလုံးပွဲြကည့်ရ သလိုပဲ။ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ကန်ချက်ေတွ သိပ်ေကာင်းတဲ။ ဒီလမှြပီးသွားတာ။ သိပ်အေရးြကီးတဲ့ သတင်း။ ကွန်ြပူတာဂျာနယ်မှာ မပါဘူး။ HD DVD player ေတွ ေရာင်းရေအာင် တမင် ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ ြဖစ်နိုင်တယ်။ ချုံေြပာရရင် အယ်ဒီတာအေနနှင့် ကွန်ြပူတာေလာ့က သတင်းနှင့် direction ေတွကို မသုံးသပ်တတ်ဘူး။ သင်တန်းတခု ေနရာေြပာင်းတာေတာ့ပါတယ်။ ေအးေလသူသိတဲ့ direction အေြပာင်းြဖစ်မှာေပါ့။

အေြကာင်းအရာ ေရွးချယ်မှူ့ ညံ့ဖျင်းြခင်းများ၊ စာမူေတွမှာ စာေရးသူမပါဘဲ ထင်ရာစိုင်း အေရးအသားများ (စာမူပိုလို့လည်း မရဘူး)၊ ေဟာက်လုံး၊ ရွှီးလုံး များ၊ အတင်းအြဖင်းများ၊ original content မပါဝင်ြခင်းများ၊ ေခတ််ေအာက်ေသာ သင်ခန်းစာများသာ ြဖစ်ေသာေြကာင့် ကွန်ြပူတာဂျာနယ်ဟာ ြမန်မာ ကွန်ြပူတာ သမားများအတွက် အကျိုးမရှိပဲ အဆိပ်အေတာက်ပင် ြဖစ်နိုင်ေြကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

Kyaw Tun

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်


Ubuntu ြပပွဲအေြကာင်း ေြပာခဲ့ြပီးပါြပီ။ ယခု တစ်ဖန် ထပ်မံ ရှင်းလင်းြပမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း သတင်းေကာင်း ပါးအပ်ပါတယ်။ စမ်းေချာင်း၊ ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်နဲ့ ကိုးထပ်ြကီးအနီး ဓါတ်ဆီဆိုင်အနီး၊ မေနာရမ္မ ဘုန်းြကီးေကျာင်း ပညာဒါန သင်တန်းမှာ 03-01-2010 တနဂင်္ေနွေန့ ညေန ၄း၃၀ မှ ၆း၃၀ အထိ Linux - Ubuntu အေြကာင်း ေြပာြပီး လက်ေတွ့ ြပပါမယ်။ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ လာေရာက် ေလ့လာနိုင် ပါေြကာင်း .......။လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

အ​ြပည်​အ​စံု​ဖတ်​ရန်