အေြကာင်းတရား

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 8:41 AM

အညိှုးအနွမ်းေတွကို
မျက်ရည်သွန်းေနရံုနဲ့ေတာ့
ဘ၀ြကီး
ထပ်ြပီး စွတ်စိုလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကံတရားဆိုတာ
အိပ်မက်ဆန်တဲ့ ြပကွက်မှန်း
လူတိုင်း
အလွတ်ရထားဖို့ လိုတယ်ေလ။
တကယ်ေတာ့
ပုစ္ဆာေတွတိုင်းဟာ
အကျိုး အေြကများစရာ မလိုတဲ့
မေန့တုန်းက ဆက်ထံုးပါပဲ ။
အေရးြကီးတာက
အဲဒီြပဇာတ်ကို ြကည့်ြပီး
ြကိုစ နှစ်ဖက်ကိုင်ထားတဲ့ကိုယ်
ေနာက်များထပ်
လက်ေဆာ့ မကစားမိဖို့ ။ ။

Comments

0 Response to 'အေြကာင်းတရား'

Post a Comment