ထုိင်း၀န်ြကီးချုပ်သစ် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ထုိင်း-တရုတ်အထက်တန်းလွှာ မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသူြဖစ်ပါသည်။ မိဘနှစ်ပါးစလံုးသည် ေဆးပညာပါေမာက္ခများ ြဖစ်ြကပါသည်။

၎င်းကို ြဗိတိသှျြမို့ြဖစ်သည့် Newcastle တွင် ၁၉၆၄ တွင် ေမွးဖွားခဲ့ြပီး အဂင်္လန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂလိကေကျာင်း Eton တွင် ပညာသင်ြကားခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် Oxford တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံေရး၊ ဒဿနိက ေဗဒနှင့် စီးပွားေရး (Politics, Philosophy and Economic , PPE) ဘွဲ့ကို ရရိှခဲ့ပါသည်။တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရိှခဲ့ြပီးေနာက် ထိုင်းနိုင်ငံ Chulachomklao ဘုရင့်တပ်မေတာ်တက္ကသိုလ် တွင် ဆရာအေနြဖင့် ၀င်ေရာက်သင်ြကားခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် Oxford တက္ကသိုလ်သို့ ြပန်လာြပီး Master ဘွဲ့အတွက် သင်ြကားခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် Ramkhamhaeng တက္ကသိုလ်တွင် ဥပေဒဘွဲ့အတွက် မသင်ြကားမီ Thammasat တက္ကသိုလ်၌ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ကို ဆရာအြဖစ် ပို့ချခဲ့ပါသည်။

၎င်း၏ အမနှစ်ေယာက်အနက် တစ်ဦးမှာ ကေလးဒဿနိကေဗဒဆိုင်ရာ ပါေမာက္ခြဖစ်ြပီး အြခား တစ်ဦးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ေကျာ်ြကားေသာ စာေရးဆရာမြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ဇနီးသည် သွားဆရာ၀န်ြဖစ်ခဲ့ြပီး ယခုအခါ Chulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် သချင်္ာကထိကအြဖစ် ပို့ချေနသူ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ကေလး(၂)ဦး ရိှပါသည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Comments

1 Response to 'ထုိင်း၀န်ြကီးချုပ်သစ် Abhisit Vejjajiva ၏ ကိုယ်ေရးအကျဉ်း'

  1. သဥ္ဇာ - Thinzar
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/abhisit-vejjajiva_15.html?showComment=1229406448037#c2343486874631748970'> December 15, 2008 at 9:47 PM

    ဒီနှစ်အတွင်း Oxford တို့ Harvard တို့ ကေအာင်တဲ့သူေတွ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်တာ အိုဘားမား၊ မာရင်ကျိုနဲ့ သူပါဆို သုံးေယာက်ရှိြပီ။

     

Post a Comment