ကမ္ဘာ့အြကီးဆုံး မိေကျာင်းေမွးြမူေရးစခန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ေကာက်ြမို့နှင့် ကီလိုမီတာ ၁၀ အကွာေ၀းတွင်တည်ရှိသည်။

၀င်ေြကးကတစ်ေယက်ကိုဘတ် ၆၀ ေပးရတယ်. သူတို့က ေြမပံုနှင့် သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ show အစီစဉ်အချိန်ေတွကိုေပးတယ်....

ပထမဆံုးက မိေကျာင်း show ေပါ့. အဲဒီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ မိေကျာင်းေမွးထားတဲ့ကန်ထဲကမိေကျာင်းများ
မိေကျာင်း show စြပီ


သူတို့ကစတာနဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖွယ် ြပကွက်ေတွနဲ့ြပတာဆိုေတာ့ ပရိတ်သတ် က ဟာ တို့ဟင် တို့ြဖစ်လုိက် . လက်ခုတ်တီးလိုက်နဲ့ ေပါ့... ေအာက်မှာြပထားတဲ့ ပံုေတွ ကိုသာြကည့်လိုက်


ကိုသီဟ (All-Channel)

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

0 Response to 'ကမ္ဘာ့အြကီးဆံုး ေမွးြမူေရးစခန်းသို့ အလည်တစ်ေခါက်'

Post a Comment