လာေရာက် ေလ့လာြကဖို့ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မိတ်ေဆွ များအေနနဲ့ ေလ့လာသင့်ေသာ ဆိုက်တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ Photoshop သင်ခန်းစာများနှင့်အတူ Photoshop သတင်းေဆာင်းပါးများကိုပါ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ် ။ အားလံုး အဆင်ေြပနိုင်ြကပါေစလို့ ဆုေတာင်း ပါတယ်။ MM Photoshopt သည် မိတ်ေဆွများ၏ လိုအပ်ချက် တစ်ခုခုကို ြဖည့်ဆည်းနိုင်ေပးလိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ပါတယ်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

3 Response to 'MM Photoshopt ..........Welcome.........Photoshop Lessons'

 1. Han Thit Nyeim
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/mm-photoshopt-welcomephotoshop-lessons.html?showComment=1229879677451#c3630322204117662877'> December 21, 2008 at 9:14 AM

  အဲဒီဆိုက်ဒ်က Photoshop Tutorials ေတွကို ြမန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းေသာ Site တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။

   

 2. အိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/mm-photoshopt-welcomephotoshop-lessons.html?showComment=1229974710591#c8020575407060355223'> December 22, 2008 at 11:38 AM

  ေကျးဇူးပါပဲကုိလင်းဦးေရ အခုလုိေ၀မှျေပးတာ အထူးေကျးဇူး
  တင်ပါတယ်ခင်ဗျား။

   

 3. nge
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/mm-photoshopt-welcomephotoshop-lessons.html?showComment=1233387927392#c8762451417644768789'> January 30, 2009 at 11:45 PM

  thanks sooooo much bro .

   

Post a Comment