...........ကမ္ဘာပျက်ခါနီး .............

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 5:42 AM
*ဘယ်သူေတွနဲ့ ရိှေနချင်လဲ*

တကယ်လို့ အဲ့လိုမျိုးအချိန်ေရာက်ခဲ့ရင်ေပါ့ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ အိမ်မှာ မိသားစု စံုစံုလင်လင်ေလးနဲ့ သစ်ပင်စိုက်ေနမယ် ။ ြပီးေတာ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွေတွကို အတူလက်တွဲချိန်ေတွမှာေကာ ေနာက်ကွယ်မှာပါ အမှားြပုမိတာေတွ၊ စိတ်ထဲထင်ေနတဲ့ အမှားေတွ ......ဒါေတွကုိ ရင်ဖွင့်မယ် ။ ေဆွးေနွးမယ် ။သူတို့ကိုလည်း ကျွန်ေတာ့်အေပါ် အြမင်ေတွကုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာခိုင်းမယ်။

*ဘာေတွခံစားေနရမလဲ*

ဘာေတွခံစားေနရမလဲဆိုေတာ့ ဘာမှ အေထွအထူးေြပာစရာမလိုဘူးထင်တယ်။ ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်း ရင်ဆိုင်ေနရတာလည်းမဟုတ်။ တစ်ကမ္ဘာလံုးဆိုေတာ့ေလ

*ဘာေတွြပင်ဆင်ထားမလဲ*

ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ေယာက်အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုပဲ ဆက်တိုက်လုပ်ပါမယ်။ ကမ္ဘာပျက်ခါနီးမှ တစ်မျိုးထူးြပီး လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ပံုမှန်ပဲ လုပ်ပါမယ်။

*၀မ်းနည်းမိတာက*

ချစ်သူနဲ့ အတူမေနရေတာ့လို့၊ မိဘနဲ့ေတွနဲ့ ခွဲရေတာ့မှာမို့လို့ ပုိြပီး၀မ်းနည်းြပမှာလား... မဟုတ်ဘူး....။ ဒါဆိုရင်ဘာလဲ၊ အဲ့အချိန်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်မိမှာကုိပဲ စိုးရိမ်တယ်။ ၀မ်းနည်းမိမယ်ထင်တာပဲ။ အဲ့အချိန်ထိ မလုပ်ြဖစ်ခဲ့ရင်ေတာ့...... ။

ကဗျာဆရာမ "မအိြန္ဒာ"ေရ.. ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ (၄)ချက်ေလးပဲ ေြပာချင်တယ်။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်၌က "၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်မည်" ဆိုတာကို မခံယူထားလို့ပါပဲ ။

ခင်မင်စွာြဖင့်

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

8 Response to '...........ကမ္ဘာပျက်ခါနီး .............'

 1. ေရွှရတုမှတ်တမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1257444968825#c6979960758824072067'> November 5, 2009 at 10:16 AM

  အကုန်မေြဖလို့..moderation နဲ့ ေအာင်မှတ်ပဲရမယ်

   

 2. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1257445191984#c1115333519550393596'> November 5, 2009 at 10:19 AM

  ေအာင်မှတ်ရသတဲ့... ဆိုးပါ့ေနာ် :(

  အဟဲ .. အဆင်ေြပပါေစခင်ဗျာ

   

 3. KO GYI
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1257445987198#c5888474268728673149'> November 5, 2009 at 10:33 AM

  ြဖစ်ကာမှသာ ြဖစ်ေပါ့ဗျာ....
  ဒါေပမယ့် မြဖစ်ေသးတာကို ြကိုြပီး မခံစားချင်ဘူးဗျာ။

   

 4. eaindraomtt
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1257465407874#c7241938992319879730'> November 5, 2009 at 3:56 PM

  ကိုလင်းဦးေရ...

  ေလးချက်ထဲေြဖလည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..။

  အိြန္ဒာလည်း ခံယူထားလို့ ယံုြကည်လို့ ဘယ်ဟုတ်ေလပါ့မလည်း....

  TAG ရဲ့နိဒါန်းမှာကိုက ပါြပီးသားပါေနာ်
  (တမင်ကိုေသေသချာချာေရးခဲ့တာပါ..)

  ဂီလာနဆန်ေနတဲ့ ကမ္ဘာြကီးရဲ့ကျန်းမာေရး..
  သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ်ေတွ...နဲ့
  ကွက်ကျားပျက်ပျက်ေနတဲ့..
  လက်ရှိ ကမ္ဘာအတွက်.
  စိတ်ထားေတွ..ဘယ်လိုထားြကမလဲ..(ဒါကေတာ့ြကီးြကီးကျယ်ကျယ်ေပါ့..)
  ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုအုတ်ေအာ်ေသာင်းနင်းထွက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အမှတ်တရေလး....
  ဘယ်လိုေတွေတွးဘယ်လိုေတွေရးြကမလဲ
  (ဒါကေပါ့ေပါ့ပါးပါး..ပါ)
  စသြဖင့်ေပါ့..ေလ
  ဒီလိုမျိုးေလးေတွပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ

  ကဗျာေလးတစ်ပုဒ်ေတာင်တင်ေပးထားေသးတာ..

  ကိုလင်းဦးေရ...
  အိြန္ဒာေြပာတာဆိုလိုရင်းမေရာက်ပဲ..
  ကမ္ဘာပျက်တာနဲ့တင် ရပ်ရပ်သွားတာ..အိြန္ဒာ ညံ့လို့ပါ..း)

  ကဗျာေလးလက်ေဆာင်ေပးခဲ့ပါတယ်ေနာ်..


  ေလးစားခင်မင်ရင်းနှီးစွာ

  အိြန္ဒာ
  -----------------------------------

  ကမ္ဘာြကီး..လုိေနတဲ့.. ဓာတ်စာ

  ေခတ်က ေသနတ်ပစ်ကားေတွ ြကုိက်တယ်
  အငုံစိတ်ေတွ မှာေသွးဆာတယ်
  ေသွးရဲရဲ သံရဲရဲ အနုပညာ ြပကွက်ေတွနဲ့
  စိတ်အပန်းေတွ ေြဖြကတယ် ............... ။

  အခု ကမ္ဘာြကီး ရှူရှုိက်ေနတဲ့ ေလထဲမှာ
  အသားေတွ မီးေလာင်ထားတဲ့ ေညှာ်နံ့ေတွ ။
  ယင်မ မဲေယာင်းေတွ ပါတယ် ........ ။
  ယမ်းမှုိင်းမိေနတဲ့ တိမ်တုိက်ေတွ
  အနုြမူေရာင်ြခည်သင့် သစ်ပင် ပန်းမန်ေတွ
  အထိတ်တလန့် လွှင့်စင်သွားတဲ့ ၀ိညာဉ်ေတွ
  ေသွးပျက်ေချာက်ချားေနရှာတဲ့ မျက်၀န်းေတွ ပါတယ် ........ ။
  ကပ်ြကီးသုံးပါး တစ်ြပုိင်တည်း ကျတဲ့ ....... အထုံေတွ
  ဖင်လိမ်ကွင်း အကနဲ့ စကားေြပာ ဂီတေတွ
  ေကျာက်ေခတ်ဆန်လာတဲ့ ဖက်ရှင်ေတွ
  အပွင့်လင်းလွန် လိင်ယဉ်ေကျးမှုေတွ
  ပုံတူမျုိးပွား သေန္ဓသားေတွ ပါလာတယ် ................. ။

  အတုိင်းမသိ တုိးတက် ထက်ြမက်လာတဲ့ အသိပညာေတွနဲ့
  တြဖည်းြဖည်း ခမ်းေြခာက်တိမ်ေကာသွားတဲ့ ေမတ္တာဓာတ်ေတွ ..........ပါလာတယ် ။
  ထိပ်ဆုံးတန်း၀င် ချမ်းသာြကွယ်၀ မှုေတွနဲ့
  အြပီးတုိင် အေငွ့ပျံသွားတဲ့ သစ္စာတရားေတွ ........ ပါလာတယ်
  ခလုတ်နှိပ်နည်းပညာေတွနဲ့ သံမဏိေရာင် စာနာမှုေတွ.......... ပါလာတယ်
  ရွာြဖစ်ေအာင် သံခိပ်လုပ်ထားတဲ့ ေလလှုိင်းဆက်ဆံေရးေတွနဲ့
  အတွင်းထဲလှုိက်ေလာင်ေနတဲ့ အာဃာတဖွဲမီးေတွ ပါလာတယ် ..........

  ကမ္ဘာေြမြကီးက သူ့အနံ့သူ သည်းမခံနုိင်ေလာက်ေအာင် ေအာ့နှလုံးနာေနခဲ့ရှာတယ် ....... ။

  သူ့ မျက်ရည်ေတွ မုိးသည်းထန်ေစတယ် ............
  သူ့ နှလုံးသားေတွ အတုိင်း မုိးေခါင်ေရရှားတယ်
  သူ့ အေရြပားကုိ ေဆာက်တည်ရာမရလှုပ်ခါတယ် ........
  သူ့ သက်ြပင်းချလုိက်တုိင်း သမုဒ္ဒရာေတွ လှုိင်းြကွတယ် ..........
  သူ့ ေသာကေတွက ေရခဲေတာင်ေတွကုိေတာင် အရည်ေပျာ်ကျေစတယ် ........ ။

  ကမ္ဘာေြမြကီးဟာ ........
  သူ့မှာေပေနတဲ့ အညစ်အေြကးေတွကုိ ေဆးေြကာဖုိ့
  သူ့ အေပါက်အြပဲေတွကုိ သူ ြပန်ဖာေထးဖုိ့
  သူ့ အနာတရေတွသူ အလျင်အြမန်ကုစားဖုိ့့
  သူ့ဘက်မှာ ဘယ်သူ ရှိေလမလဲ .............

  မရဲတရဲေလးေတာင် လှပ်မြကည့်၀ံ့ရှာဘူး ...........။

  အိြန္ဒာ

  ပိေတာက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း(၂၀၀၈)

   

 5. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1257466945934#c2310486720110429601'> November 5, 2009 at 4:22 PM

  လူ တဦးတေယာက်ချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာေတွေတာင် အချိန်မေရွး ပျက်သွားနုိင်တာပဲေနာ်
  လုပ်သင့်တာေတွကို အချိန်မဆွဲပဲ လုပ်သင့်တာ .. း))

   

 6. နန်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1258171955929#c7669838719286420993'> November 13, 2009 at 8:12 PM

  ဟုတ်တယ်ေနာ်
  ေတွးစရာေတွပါပဲ

   

 7. Ðaywalker[Soul]
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1258418485122#c6287686890692027369'> November 16, 2009 at 4:41 PM

  ေရာက်တယ်ဗျာ

   

 8. ေအသင်(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/11/blog-post.html?showComment=1259927145553#c3816750944653154447'> December 4, 2009 at 3:45 AM

  အကိုေရ---
  ညီမကေတာ့ ဇီးြဖူသီးစားရင်း ဆရာေသာ်တာေဆွ၀တ္ထုေတွထိုင်ဖတ်ေနလိုက်ေတာ့မယ်
  ဟဲဟဲ
  အကိုေပျာ်ရွှင်ပါေစ---
  စိတ်ပညာညီမေလး
  သင်း

   

Post a Comment