သဇင်ေြခရာ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 12:24 PM
ဒီဇင်ဘာသည်
ေငွရည်လှျံကျ၊ ြဖူလွလွနှင့်
လှပေလေသာအခါ.....
အရင်နှစ်က
အချစ်ဒီဇင်ဘာ၊ အြပာေရာင်ေန့
ရင်ေငွ့လှုံဆဲ၊ စိတ်စွဲရိပ်ထင်
သဇင်ရနံ့၊ ဆွတ်ပျံ့ခံစား
နှင်းြမို့စားြဖစ်၊ ခရစ်စမတ်ည
ညများစွာ.......
အေအးဖွဲ့ယှက်
ေအးစက်လက်ဖျား၊ အသားကွဲအက်
ဟက်တက်ြဖစ်ေစ...
အချစ်ရည်တူ
ြကည်ြဖူေတွ့ဆံု၊ ေန့ေန့ညည
ကာလကေလး၊ ခဏေလးထင်
ဒီဇင်ဘာလ၊ လများစွာ...
ြကင်နာပျက်ယွင်း
ခွဲခွာြခင်းေြကာင့်၊ နှင်းြမို့ေတာ်မှ
အလှပို့စကတ်၊ ပိုင်းြဖတ်ေပးေ၀
နှုတ်ဆက်ေလသလား၊ စကားမွန်ဆို
နှုတ်ခမ်းချိုတို့၊ ငိုမလိုမဲ့
နှင်းရဲ့နံနက်၊ မျက်ရည်စက်လက်ြဖင့်
လှျံသက်ေလျာ့ေြကွ၊ ေြမခေလသလား။
ေ၀ကွာေသာအခါ
ဒီဇင်ဘာညသည် ၊ လက်ကာနှုတ်ဆက်
သဇင်ခက်ကို ၊ ရက်စက်စိမ်းကား
ေမ့မသွားရန် ၊ ချန်ထားခဲ့ရစ်
ကျွမ်းချစ်သူသာ၊ ေ၀ဒနာနှင့်
ေြဖေြပရာမဲ့ ကျန်ခဲ့သတည်း ။ ။

Comments

2 Response to 'သဇင်ေြခရာ'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_14.html?showComment=1197666504510#c4737521775855126496'> December 14, 2007 at 1:08 PM

  မဂင်္လာနံနက်ခင်းပါ ကိုလင်းဦး
  သဇင်ေြခရာခံရင်း ကဗျာသဇင်ကို
  နမ်းရှုိက်လိုက်တာ ရင်ထဲထိ.....

  ကျန်းမာေရးလဲ ဂရုစိုက်ဦးေနာ်...။

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_14.html?showComment=1197695699323#c5599106670810067593'> December 14, 2007 at 9:14 PM

  ကဗျာေလးက လွမ်းစရာေလးေနာ်..

   

Post a Comment