နှင်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 12:12 PM
အြမဲမြပတ်
အသည်းအသက်ပမာ
နှင်းကေလးသာ ငါ့ကဗျာ......။
ရင်ထဲက 'နှင်း'
အစဉ်အြမဲပ၀င်း
ထား၀ရေမွှးြမ ေြခာက်ပစ်ကင်း.......။
နှလံုးသားအိမ်တွင်း အြပံုးများထိန်၀င်း
ငါ့ဘ၀ထဲက အချစ်ဆံုး “နှင်း”........။

Comments

0 Response to 'နှင်း'

Post a Comment