ငိုမေနနဲ့ အပိုပဲ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 6:47 AM
ဘုရား ဘုရား၊ ရွတ်ဆိုြငားလည်း
တရားမရိှ ၊ အသိမဲ့လူစား
လက်ကားရားနဲ့၊ ဘုရားကိုေကျာ်
ဘိုးေတာ်ကိုတ၊ ဘွားေတာ်မ နိုး
ရိုးရာကိုဖက်၊ ြကက် အရက်ပူေဇာ်
ကိုြကီးေကျာ်တန်ခိုး၊ စီပွားတိုးသတဲ့
ဉာဏ်မဲ့ဖျင်းပံု၊ ကံမယံု ပစ်
ေလာဘနစ်ကျွံ၊ ေမာဟနွံထဲ
အားသွန်ခွန်စိုက်၊ စရိုက် ၀ါသနာ
အလိုက်ဘာသာ၊ ယြတာေဗဒင် ၊ အားကိုးချင်ြက
အန္ဓ လူသား ခရီးသွား ။

ဘုရားမှာေသာ်၊ ေသာက်ေတာ်ေရချမ်း
ပန်းလည်းနွမ်းေြခာက်၊ အံ့ဩေလာက်စရာ
သို့ပါေသာ်မပျက်
နတ်စင်ထက်တွင်၊ တစ်ရက်မြပတ်
မလပ်ခါခါ၊ နံ့သာေမွှးတိုင်
ရနံ့လိှုင်ြကွယ်၊ သီးမယ်စံုေပ
န၀င်းေကျတဲ့ ၊ ယပ်ေလခတ်ြပီး
ေတာင်းဆိုညည်းသည်
ဂုဏ်ြကီးပါဘိ မဟာဂီရိ ။

ေဩာ် ပါပအယူ၊ ဗာလလူများ
ေမှာက်မှားေနရှာ၊ ပညာမကူ
မြဖူနှလံုး၊ အယူရံှုးြငား
ဘုရားနှင့်နတ်၊ သတိချပ်ေစချင်
ရှင်ြကီးကိုကိုး၊ ကျားထက်ဆိုးမှ
ေနာင်တရတာ၊ ေနှာင်းရှာြပီေလ
ငိုမေနနဲ့ အပိုပဲ ။
လင်းဦး ( စိတ်ပညာ )

Comments

1 Response to 'ငိုမေနနဲ့ အပိုပဲ'

 1. ြဖိုးငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_31.html?showComment=1201804950322#c828566233807599012'> January 31, 2008 at 10:42 AM

  ဒီကဗျာေလးနဲ့ပတ်သတ်ြပီး အရမ်းေကျးဇူးတင်ပါတယ်...ကျွန်ေတာ်လည်း အဲဒါကိုေရးချင်ေနတာ..မေရးနုိင်ေသးလို့...
  လူေတွအယူမှားေတွေပျာက်ေအာင် အဲဒါမျိုးကိုကျွန်ေတာ်တို့ များများေရးသင့်တယ်..
  ဆက်ေရးပါ..အားေပးတယ်..

   

Post a Comment