စုန်ေရသီချင်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 5:03 PM
ဒါဟာ
နှစ်ေြကာင်းေရးြပီး
တစ်ေြကာင်းြခစ်ပစ်ရမယ့်အရာ မဟုတ်ဘူး
ေြပာြကစတမ်းဆိုရင်
တစ်ေြကာင်းေရးြပီး
နှစ်ေြကာင်းမကေအာင် ဖတ်ချင်တယ် ။
ဆန်ေရ
ဘယ်ေလာက်ပွက်ပွက်
စုန်ေရရဲ့ လက်ခုပ်ထဲမှာ
တစ်စက်
နှစ်စက်
သူ့အသက်ကိုရဖို့
ကိုယ့်အသက်ကို စေတးတဲ့ သတ္တိဆိုတာ
အြဖူေပါ်မှာ
အြဖူနဲ့ေရးတဲ့ ကဗျာပဲ ။
ကျွန်ေတာ်သိတယ်
စုန်ေရ သီချင်းနဲ့
အဟုန်ြပင်းြပင်း အားသွန်မှုမှာ
အေမ့ေမတ္တာေလာက်
ဘယ်ြမစ်မှ ေရစီးမသန်ဘူး..........။
လင်းဦး ( စိတ်ပညာ )

Comments

1 Response to 'စုန်ေရသီချင်း'

  1. Synchro 305 ~
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_04.html?showComment=1202262965232#c5987515417181973507'> February 5, 2008 at 5:56 PM

    ြကိုက်ရြပန်ပါေပါ့အေမ့ေမတ္တာကဗျာေလးရယ်..

     

Post a Comment