နံနက်ပိုင်းလား
ကားနှစ်တန်းစီးြပီး အလုပ်ေရာက်တယ် ။

ညေန
ေလထန်ကုန်းဆိုင် ထုိင်တယ်
စကားလံုးေတွ ေသာက်ြက
ရစ်သမ်ေတွကို မျိုချ
ေ၀ဒနာကို
ေသချာေအာင် ြပန်ြပန်ေနွှးေနြကရ
ငါးနာရီေကျာ်မှ
အေတွးရထား စီးြပီးြပန်တယ် ။

စြကင်္ ံေတွရိှရာကို
စြကင်္ ံလမ်းကေန အေရာက်ေလှျာက်ြကရတယ် ။
ေထာင့်ကျယ် ေထာင့်ကျဉ်း
အဆင်းအတက်
အဆီးအတား
အားလံုးကို ေကျာ်ြဖတ်
စြကင်္ ံအမှတ် ၆၊ ၇၊ ၈ က ြမို့ပတ်
ဆင်ေြခဖံုး ရထားတစ်စီးစီး စီးခဲ့ရ ၊
ဘ၀မှာ ခရီးေရာက်ဖို့
တွင်တွင်ြကီး
တိုးလှျိုေပါက်သွားလာနုိင်တဲ့
စြကင်္ ံေလှျာက်လမ်းလိုတယ် ။ ။

Comments

0 Response to 'စြကင်္ ံေလှျာက်လမ်း'

Post a Comment