ေန့ရက်ေတွကို ေရတွက်ေနတာ ငါမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့ရဲ့ အတ္တနဲ့ အြပစ်ရှာ ေမတ္တာမဲ့လုပ်ရပ်ေတွအတွက်
ငါ ၀မ်းနည်းတယ် ။

စာေပဟာ ငါ့ဘ၀
ဂီတဟာ ငါ့အသက်
ငါြဖတ်သန်းခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်အတွက် ငါေပးဆပ်မယ်
ငါ သိမ်းပုိက်ေနတာ မဟုတ်ဘူး
ငါ ေပးေ၀ေနတာ
ငါ ဘယ်ေတာ့မှ ေကျာက်ရုပ် မလုပ်ဘူး ။

ငါ့ဘ၀ကို ေဇာက်ထိုးလုပ်
ငါ့ သိက္ခာကို ေြမချ
အေသသတ်ေနတဲ့ မင်းတို့
စာေပနဲ့ ဂီတကိုေတာ့ မသတ်နိုင်ပါဘူး
ငါ့ရင်ထဲက ြမစ်တစ်စင်းကို
မင်တို့ ဘာနဲ့ တားဆီးမလဲ ။

ငါလုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ငါနားလည်တယ်
မင်းတို့ နားမလည်တဲ့ စီးဆင်းမှုတစ်ခုကို
ဘာနဲ့ တားဆီးမလဲ
ဒီေတာ့
ငါ့ကို ေကျာက်ရုပ်မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့
ြပီးေတာ့
ငါဟာ ြကိုးဆွဲရာကရမယ့် ရုပ်ေသးမဟုတ်ဘူး ။

အရာရာကို ေဇာက်ထိုးြမင်ေနတဲ့
မင်တို့က ဘာလဲ ။

ငါ့ စာေပ အေစာ်ကားခံခဲ့ရတယ်
ငါ့ ေစတနာ ကျူးေကျာ်ခံခဲ့ရတယ်
ငါေလ
ဒဏ်ရာေတွကို ြမစ်ထဲ ထည့်ခဲ့ရတယ်
ငါ့ ြမစ်မှာ အေရာင်တစ်ခု ေရာသွားရြပီ ။

ငါ ဆက်ေရးေနဦးမယ်
ငါ ဆက်ရှင်သန်ေနဦးမယ်
ငါ့ မနက်ြဖန်ေတွနဲ့
ြမစ်တစ်စင်းကေတာ့ စီးဆင်းေနဆဲ
ကဲ.......
မင်းတို့ တားဆီးြကဦးမလား ။

အနုပညာကို
လုပ်ချင်တိုင်း လက်၀ါးြကီးအုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ
......................................
ငါေနာက်ထပ် ေြပာဦးမယ်...
ငါ ေကျာက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
ဆက်ေြပာဦးမယ်...
အဓိပ္ပါယ်မရိှတဲ့
တားြမစ်မှုအတွက်ေတာ့
ငါ့ ြမစ်က ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ။
လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

2 Response to 'စီးဆင်းေနဦးမယ့် ြမစ်တစ်စင်း'

 1. Heartmuseum
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_1716.html?showComment=1203206185162#c5558569869350373780'> February 16, 2008 at 3:56 PM

  စီးလိုက်စမ်းဗျာ... အရှိန်န့ဲ ြပင်းြပင်း

   

 2. maungkaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_1716.html?showComment=1203741432185#c2070872662820416123'> February 22, 2008 at 8:37 PM

  ဒီကဗျာေလးကို အရမ်းြကိုက်တယ်ဗျာ.. အားေပးတယ်ဗျာ.. အဆင်ေြပပါေစ

   

Post a Comment