ကျွန်ေတာ်သည် ဆရာဦးရဲေကျာ်ြမင့် ( ပဥ္စမံဒီရိုင်း နာမည်ြဖင့် ၀တ္ထုများေရးေနသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းများေရးေနသူ) ေတာင်ဥက္ကလာ ၁၂ရပ်ကွက်တွင် လက္ဘက်ရည်ေသာက်ြပီး အြပန်တွင်ြဖစ်သည်။ ဆရာ၏ တပည့်ြဖစ်သူ ေကျာင်းသူတစ်ဦးနှင့်ေတွ့ပါသည်။ သူက ဆရာ့ကို စြပီးနှုတ်ဆက်ပါသည်။ ဆရာကလည်း ြပန်နှုတ်ဆက်ြပီး စာလိုက်နုိင်သလားဟု ေမးပါသည်။ ထိုေကျာင်းသူမှာ ဒုတိယနှစ် ြမန်မာစာ ေကျာင်းသူတစ်ဦးပင်ြဖစ်သည်။ ကျွန်ေတာ်သည် ဘာရယ်မဟုတ်ပါ။ ထိုေကျာင်းသူ၀တ်လာေသာ တီရှပ်ကို ြကည့်ေနမိသည်။ တီရှပ်ကို ြကည့်သည် ဆိုြခင်းထက် ထိုတီရှပ်တွင် ေရးထားေသာ စာလံုးကို ြကည့်ြခင်းဟုေြပာလှျင် ပိုမှန်ပါမည်။ တီရှပ်တွင် ေရးထားေသာ စာတန်းမှာ “Fucking”ဟု ေရးထုိုးထားေလသည်။ ကျွန်ေတာ့်ကို ဒီလိုေရး၍ ရိုင်းသည်ဟု မထင်ပါနှင့် ။ ၀တ်သူက ၀တ်၍ ေရးသူက ေရးရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ေတာ်ဖတ်မိလိုက်ေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလး အံ့ဩမိသည်။ လန့်လည်း လန့်သွားမိသည်။ ဘယ်လိုပါလိမ့် ၊ မိမိ ၀တ်ဆင်ထားေသာ အကျင်္ီတွင် ေရးထုိုးထားေသာ စာတန်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို မသိေလ၍လား။ ဒါကလည်း ြဖစ်နုိင်မည်လား။ တက္ကသိုလ် တက်ေနေသာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်သည် ဒီစာတန်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ြခင်းမှာ မြဖစ်နုိင်ေပ။ ထို့ြပင် လက်ညိှုးြဖင့် ေထာင်ြပထားေသာ ရုပ်ပံုပင် ပါေသးသည်။ ထိုေကျာင်းသူေတာ့မသိ၊ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလး မျက်နှာပူေနမိသည်။ သူနှုတ်ဆက်ြပီးထွက်သွားေတာ့ ကျွန်ေတာ်နှင့် ဆရာဦးရဲေကျာ်ြမင့်သည် မိတ္တူဆိုင်တွင် မိတ္တူ၀င်ကူးေလသည်။ ကျွန်ေတာ်က ဆရာဦးရဲေကျာ်ြမင့်အား ထိုေကျာင်းသူ၀တ်ထားေသာ အကျီင်္မှ စာတန်းေရးထိုးထားတာကို ြမင်မိသလားဟု ေမးပါသည်။ ဆရာက “ေအး...၊ ကိုယ်လည်း ဒါကိုေြပာမလို့ပဲ၊ အတန်းထဲေရာက်မှ ဆံုးမရမယ်” လို့ ြပန်ေြပာပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်အြမင်ေြပာရလှျင် ြမန်မာမိန်းကေလးတစ်ေယာက်အေနနဲ့ေကာ ၊ တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသူတစ်ေယာက်အေနနှင့် ထိုကဲ့သို့ေသာ စာတန်းေရးထိုးထားေသာ အကျင်္ီကို မ၀တ်သင့်ပါ။ ထိုစာေလး၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ြမန်မာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏ ဂုဏ်ကို ဘယ်ေလာက်ထိ ထိခိုက်သွားသလဲဆိုသည်မှာ စဉ်းစားြကည့်ြကပါ။ လှ၍၀တ်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေနာက်ဆံုးေပါ်ဒီဇိုင်းြဖစ်၍ ၀တ်သည်ြဖစ်ေစ ထိုကဲ့သို့ေသာ စာတန်းပါေသာ အကျီင်္ကို မ၀တ်သင့်ဟု ကျွန်ေတာ်ထင်သည်။ ထိုအေြကာင်းကို သူငယ်ချင်း ကိုမျိုးအားေြပာြပရာ ကိုမျိုးမှ ထိုကဲ့သို့ စာတန်းပါေသာ အကျီင်္နှင့် ပတ်သတ်၍ ြဖစ်ဖူးေြကာင်း ေြပာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ၀တ်ထားေသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို နိုင်ငံြခားသားတစ်ေယာက်က လိုက်အိပ်မလားဟု ဖိတ်ေခါ်ခံဖူးရေြကာင်း၊ ထိုမိန်းကေလးမှာ အရှက်ကွဲခဲ့ေြကာင်း သိရသည်။ စာေရးဆရာမတစ်ေယာက်ကလည်း ထုိအေြကာင်းကို ေရးခဲ့ဖူးသည်။ ြမင်ရ ၊ြကားရသည်မှာ စိတ်မသက်သာလှပါ။ ခုေခတ်ေပါ် အ၀တ်အစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ေတာ့်အေနနှင့် မေြပာချင်ပါ။ ေခတ်ေနာက်ြပန်ဆွဲေနသည်ဟု ထင်ြကပါလိမ့်မည်။ ေတာ်ေတာ်ေလး ကသိကေအာင့် ြဖစ်၍ ေရးရြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ချက်ေပါ်၀တ်လာြကသည်များ၊ ချက်တွင် ချိတ်များချိတ်ထား သည်များမှာ အသည်းယားစရာပင်။ ေခတ်အလိုက်၀တ်တာပဲဟု ေြပာြကပါလိမ့်မည်။ ြမန်မာမိန်းကေလးများ အေနနှင့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများတွင် ေခတ်လွန်၀တ်ြခင်းကို ေရှာင်ြကဉ်သင့်သည်။ ထို့ထက် ကိုယ်၀တ်ထားေသာ အကျီင်္၏စာတန်းကို ဖတ်ြပီးမှ၊ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ကို သိမှ ၀တ်ဆင်သင့်ပါေြကာင်း ေစတနာေရှ့ထားကာ ေရးသားလုိက်ရပါသည်။

လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

11 Response to 'ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၈)'

 1. Emily
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203797143773#c8891169041239046470'> February 23, 2008 at 12:05 PM

  အစ်ကိုေရ ဒီပို့စ်ေလး ေကာင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ်လဲ အဲဒါမျုိးေတွ ေတွ့ဖူးတယ်။ မမိုက်ဘူးဗျာ။ အခုေခတ် မိန်းကေလးေတွကလဲ ေြပာရင် မြကိုက်ြကဘူးဗျ။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုမျုိး ၀တ်ပံုစားပံုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အကို ေြပာသလိုမျုိး အရှက်ကွဲသွားတဲ့ မိန်းကေလး အြဖစ်မျုိး ခံစားဖူးမှ နားလည်ြကလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ် ကျွန်ေတာ် ဒီပို့စ်ေလး အတွက် ေကျးဇူးတင်တယ်ဗျာ။

   

 2. Mintasay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203830699048#c724835677068340925'> February 23, 2008 at 9:24 PM

  a\it's good post, nyi

   

 3. Layma
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203840577278#c2973099741704866858'> February 24, 2008 at 12:09 AM

  ဒီလို ၀တ်စားဆင်ယင်ရင် ေယာကျ်ားေလးေတွက ဒီလို ြမင်တယ်..ဒီလို အထင်ေသးတတ်တယ်..ဒီလို ကဲ့ရဲ့တတ်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီး ထု သိဖို့ လိုအပ်ေနပါတယ်...။ ဒီပို့စ်အတွက် ေကျးဇူးပါ...။
  နဂိုအနက်ကို အေရာင်ချွတ်ြပီး နီေြကာင်ြကားဆိုးထားတဲ့ စုတ်တိစုတိဖွား ဆံပင်နဲ့ မိန်းကေလးကို ေရာ ေယာကျ်ားေလးေတွ ဘယ်လို ြမင်..ဘယ်လို ခံစားြပီး ဘယ်လိုြကည့်တယ်ဆိုတာေလး ေရးပါဦး..လို့ ေတာင်းဆိုပါတယ်..။

   

 4. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203850167516#c8129489081825134159'> February 24, 2008 at 2:49 AM

  ဟုတ်ကဲ့.. ေြပာသင့်ပါတယ်.. ေြပာရမှာပါ ..
  အဲဒီလို အ၀တ်မျိုးကို အိမ်ေနရင်း ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ် ၀တ်ရင်ေတာင် မိဘ သူငယ်ချင်း ေတွနဲ့ ေနရင် မသင့်ေတာ်လှပါဘူး..
  စိတ်သိပ်မြငိမ်တဲ့သူေတွ အဲလို လူြကည့်တာခံချင်လို့ အေြပာခံချင်လို့ သူများကို စိတ်ေနာက်သွားေအာင် လုပ်ရမှ ေနသာထိုင်သာရှိတတ်လို့ ဆိုတဲ့သူေတွကေတာ့ အဲဒီလို ြကိုးစားပမ်းစား ၀တ်စားြကပါတယ်. .အဲဒါေတွကို အထင်တြကီး လိုက်တုစရာ မဟုတ်ပါဘူး..
  စိတ်ဖိစီးမှုများြပီး လျစ်လျူရှုခံရတဲ့ လူငယ်ေတွ များတဲ့ေနရာမှာ ြဖစ်တတ်တဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပံုေလးပါ.. ေလးစားအားကျ အထင်ြကီး မခံရရင်ေတာင် ရှုတ်ချခံချင်လို့ တစ်ခုခု လုပ်ရတာမျိုးပါ (သနားဖုိ့ ေကာင်းပါတယ်)..
  တစ်ခုခု အတုယူချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်၀န်းကျင်နဲ့ ေတာ် မေတာ် ြကည့်တတ်တဲ့ ဉာဏ်ရှိမှ ေခတ်မီတယ် လို့ ေခါ်ပါတယ်..

   

 5. maungkaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203919318073#c6579990195594648005'> February 24, 2008 at 10:01 PM

  အကိုအြမင်ေတွကို ြကိုက်တယ်ဗျာ.. တကယ်လည်းေရးသင့် သတိေပးသင့်တဲ့ အရာေတွပါ.. ေခတ်မှီချင်တယ်ဆိုတဲ့ အေြကာင်းြပချက်ေတွေနမှာေပါ့ အကိုရာ.. တကယ်ေတာ့ ေခတ်မှီဖို့ဆိုတာ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြမင့်မားတိုးတတ်လာရမယ်ဗျ.. အဝတ်အစားဆိုတာ ေခတ်မှီလာတာနဲ့ ေခတ်မှီတယ်လို့ ေြပာလို့မရဘူး.. အြပင်ပိုင်းေခတ်မှီေနတာဟာ ကျီးအာသီး နဲ့တူသဗျ.. အေပါ်ရံလှြပီး အတွင်းက ပိုးေလာက်အတိ ြဖစ်တတ်တယ်.. လူငယ်ေတွ အြမင်မကျယ်ပဲ အတုယူမှား
  တတ်ကျတာေပါ့ဗျာ.. ြပီးေတာ့ ြမန်မာ ယဉ်ေကျးမှု အေနနဲ့ြကည့်ရင် ဘယ်လိုမှကို မအပ်စပ်ပါဘူး.. ေရးသားေပးပါ အကို.. ေနာက်ထပ်လဲ ေတွ့ြမင်လာရင် ဆက်လက်ေရးသားေပးပါဦးလို့ ေမတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ.. အဆင်ေြပပါေစ..

   

 6. Heartmuseum
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203919672204#c601445506133353580'> February 24, 2008 at 10:07 PM

  အေနာက်နိုင်ငံေတွ မှာလည်း မိန်းကေလးေတွ မ၀တ်ြကပါဘူးဗျာ။ ၀တ်တဲ့ေယာကျာင်္း ၁၊၂ေယာက် ေတွ့ဖူးပါတယ်။ အားလံုးကအထင်ေသးတဲ့ အြကည့်န့ဲပဲ
  ြကည့်ြကတာပါပဲဗျာ။ ေယာကျာင်္း၊မိန်းမ ဘယ်သူပဲ၀တ်၀တ်
  အားလံုးက အထင်ေသးပါသည် ခင်ဗျား။

   

 7. ကိုထိုက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203936262668#c6727489423590028753'> February 25, 2008 at 2:44 AM

  ဒီလိုအြဖစ်ပျက်မျိုးကို ကွျန်ေတာ် ၁၀ တန်းကျူရှင် တက်တုန်းကြကံုဖူးတယ်.. အဲဒီေလာက်ေတာ့ မရိုင်းပါဘူး Follow me တဲ့ အဲဒီတုန်းက ြမန်မာမ ေလးေတွ ေတာ်ေတာ်များများ ၀တ်ြကတယ်.. ကျူရှင်ဆရာက ေထာက်ြပဘူးတယ်.. ေရးသင့်တယ်ဆရာ.. ြမန်မာြပည် မှာ ဂျာနယ်ေတွထဲမှာ ေတာင်ထည့်ေရးသင့်တယ်။

   

 8. Prizewai
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1203939407955#c5899522284564194680'> February 25, 2008 at 3:36 AM

  အားေပးတယ်။ ကိုလင်းဦးေရ
  များများေရးေပးပါ။ ဒါမျိုးေလးေတွ

   

 9. ေမသစ္စာေမာင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1204000560701#c7070953785732703540'> February 25, 2008 at 8:36 PM

  ေကာင်းတယ်ကိုလင်းဦးေရ.. အားေပးတယ် ပညာေပးပို့စ်ေလးကို။

   

 10. Cypher
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1204606878933#c2124044129912136463'> March 3, 2008 at 9:01 PM

  ေကာင်းပါတယ်ဗျာ။ တကယ်က ဟိုနိုင်ငံေတွမှာလည်း အဲလို ခပ်ရိုင်းရိုင်း အ၀တ်အစားေတွက ကလပ်တကာ လှည့်ေနတဲ့ ေဂါ်လီမေလးေတွပဲ ၀တ်ြကတာပါဗျာ။ တကယ့် ဂုဏ်သေရရှိ မိန်းမေတွက အဲေလာက် သရုပ်မပျက်ြကပါဘူး။ ြမန်မာမိန်းကေလးေတွ အေနနဲ့ နိုင်ငံြခားကလာတယ်ဆိုြပီး အ၀တ်အစားလှတိုင်း လိုက်၀တ်လို့ မြဖစ်ပါဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အ၀တ်အစားကို ၀တ်တတ်မှ စတိုင်ကျ ေခတ်မီတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတာပါ။

   

 11. ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html?showComment=1249591061686#c4719315361556132234'> August 6, 2009 at 1:37 PM

  ေကာင်းလိုက်တဲ့ ပိုစ့်ေလးဘဲ ...များများ ေလး ေ၇းေပးပါရှင် ..ဒါေတာင်ြမန်မာြပည်ဘဲ ၇ှိေသးတယ် ဒီက ြမန်မာေတွဆို ပိုေတာင်ဆိုးေသး လိုက်မမီဘူး.....အားလံုးကိုေတာ့မေြပာပါဘူး 100% မှာ 30% ေလာက်ဘဲေကာင်းပါတယ် ....ကိုယ်ကိုတိုင် ေတာင်ြမန်မာလို့ေတာင် ယူဆြကရဲ့မသိေတာ့ဘူ ....ြမန်မာမှာေမွး ဒီမှာြကီးတဲ့ ေကာင်မေလးေတွဆို ၇င် ြမန်မာ ဓေလ့ ြမန်မာ အယူကိုေတာင်မယူေတာ့ဘူး ....ယူလိုက်တဲ့ အယူကလည်း ေြပာချင်စိတ်ေတာင်မ၇ှိေတာ့ပါဘူး ေ၇ာ ....အေကာင်းဆံုးက ကိုယ်ကိုကိုယ်ထိန်းတာအေကာင်းဆံုးဘဲ .....ဒါေပမဲ့ငါဟာြမန်မာဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုေတာ့ မပစ်ပယ်လိုက်တာ အေကာင်းဆံုးပါဘဲ.....

   

Post a Comment