၀မ်းနည်းေြကကွဲြခင်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 7:51 AM
ဂစ်တာတီးေဖာ်တီးဖက် ၊ သီချင်းေရးေဖာ်ေရးဖက် ကိုနိုင်ေလး (ေဘ့စ်ဂစ်တာ) ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ၀မ်းနည်းမိပါေြကာင်း။

ကိုနိုင်ေလးေရ... ခင်ဗျားရဲ့ အြမဲတမ်း လွတ်လပ်ေနချင်တဲ့စိတ်ကို ထွက်ေပါက်ေပးလိုက်တာလားဗျာ... ကိုနုိင်ေလး ေကာင်းရာသုဂတိ လားပါေစ ......
လင်းဦး .SCT .

Comments

0 Response to '၀မ်းနည်းေြကကွဲြခင်း'

Post a Comment