(၄-၂-၂၀၀၉) ေန့လည် ၁၅ း၀၀ နာရီအချိန်၊ ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ်( ေတာင်ဂိတ်ေရှ့ေကျာင်း၀င်းအြပင်)ဘက်တွင် ေကျာင်းသူ(၂)ဦးနှင့် ေကျာင်းသား(၁)ဦးတို့ အိမ်ြပန်ရန်အတွက် သံုးဘီးဆိုင်ကယ်ေပါ်တွင် ထိုင်ေနစဉ် ယာဉ်အမှတ် ထ-၆၀၆၁ ဟုိင်းလတ်အြဖူမှ အရိှန်ြဖင့် ၀င်တိုက်ြပီး ထွက်ေြပးသွားခဲ့သည်။

မေမသဇင်ဦးသည် ညာဖက် ချိုေစာင်းေပါက်သွားြခင်း၊ မသန္တာေ၀သည် ဒူးေခါင်းနှစ်ဖက် အနည်းငယ်ပွန်းပဲ့ သွားြခင်း၊ ေမာင်ြမတ်မင်းသူသည် ဘယ်ဘက်နားေနာက် အနည်းငယ် ဖူးေရာင်းသွားကာ အသီးသီး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။

သို့ေသာ် ယခုအချိန်ထိ ထိုကားပိုင်ရှင်များမှ လာေရာက်ေတာင်းပန်ြခင်း မြပုလုပ်သည့်အြပင် ထိုကားကို မဖမ်းဆီးေသးသည်မှာ အဘယ်ေြကာင့်ပါနည်း ။.... ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

1 Response to 'ပဲခူးေကာလိပ်ေကျာင်းသားများ ကားတိုက်ခံရ'

 1. ~ဏီလင်းညို~
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html?showComment=1265942119211#c6955643785385197261'> February 11, 2010 at 6:35 PM

  ကိုလင်းဦးေရ....
  စိတ်မေကာင်းစရာပဲေနာ်....။
  ေကျာင်းသားေလးေတွ ကားတိုက်ခံရတာဆိုေတာ့ေလ....း(
  ခင်မင်တဲ့
  ဏီလင်းညို

   

Post a Comment