စကားသ၀ဏ်

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:44 AM
ညီေလးေရ......
ပန်းြမို့ရဲ့ေနွတဲ့
ေလေြပတစ်ချက် အေ၀ှ့မှာ
“ကို”တို့တုန်းက
အေမဟာ
ဂိမာန်ရဲ့ ဆံထံုးကို
စိန်ပန်းနီနီေတွဖံုးလို့
ေကျာ့ေကျာ့ေလး ြပံုးခဲ့ဖူးတယ် ။

ညီေလးေရ......
ပန်းြမို့ရဲ့မုိးတဲ့
တိမ်ခိုးေတွ အထက်မှာ
“ကို”တို့တုန်းက
အေမဟာ
၀သန်ရဲ့ လည်တိုင်ထက်မှာ
မိုးဘယက်စိန်လည်တွဲကို
ယဉ်ယဉ်ေလး ဆွဲခဲ့ဖူးတယ် ။

ညီေလးေရ......
ပန်းြမို့ရဲ့ ေဆာင်းတဲ့
လွမ်းစရာေကာင်းလိုက်တာ
“ကို”တို့တုန်းက
အေမဟာ
ေဟမာန်ရဲ့ နှင်းပု၀ါလွှားလို့
ချယ်ရီေရာင် သနပ်ခါးနဲ့
မျက်နှာေချပါးပါးေလး တို့ထားခဲ့ဖူးတယ် ။

ညီေလးေရ......
ပန်းြမို့ရဲ့ ေနရာ
အေမ့ဆီ မေရာက်တာြကာလို့
ကိုြကီးက မှာလိုက်တယ်
“ေကာင်းကင်ြပာ ခရီးေ၀းမှာ”
အေမ့ဆန္ဒေတွြဖည့်ဆည်းေပးေနတာမို့
အေရာက်ြကာေနတာ ခွင့်လွှတ်ပါ” လို့ ။

ညီေလးေရ......
ပန်းြမို့ရဲ့ ေနရာ
အေမ့ဆီ မေရာက်တာြကာလို့
ကိုလတ်က မှာလိုက်တယ်
“ေရြပာြပာ ကမ်းအေ၀းမှာ
အေမြဖစ်ချင်တာေလး ြဖည့်ဆည်းေပးေနတာမို့
မေရာက်လာနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ” လို့ ။

ညီေလးေရ.......
ပန်းြမို့ရဲ့ ေနရာ
အေမ့ဆီ မေရာက်တာြကာလို့
ကိုေလးက မှာလိုက်တယ်
“တိမ်ြပာြပာေကာင်ကင်ထဲမှာ
အေမ့လိုအင် ြဖည့်ဆည်းေပးေနတာမို့
မေရာက်တာြကာရင် ခွင့်လွှတ်ပါ” လို့ ။

ညီေလးေရ........
အေမ့ရဲ့မျက်နှာ မေတွ့တာြကာလို့
ပန်းြမို့ရဲ့ရာသီ အေမ့ရင်ခွင်ဆီကို
ခိုမှီေနတဲ့ ညီေလးက
အေ၀းေရာက် ( ကိုယ် တို့ကိုယ်စား )
သတိရစကား ပါးေပးပါလား .........
အေမ့သားေတွ တာ၀န်ကိုယ်စီမို့
အေမ့ေနရာ ေမွးရပ်ဆီမှာ
အစံုအညီ မေရာက်လာနိုင်တာ
ခွင့်လွှတ်ပါလို့ .........။ ။

Lin Oo (psy)


Comments

1 Response to 'စကားသ၀ဏ်'

  1. kohtut
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_29.html?showComment=1201786121499#c2764795295113127870'> January 31, 2008 at 5:28 AM

    မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
    ကိုလင်းဦးက အေမလွမ်းချင်းကဗျာေတွစပ်ေတာ့ ကျေနာ်က ကွျန်းကေန ဆံုးစမဲ့တဲ့ ပင်လယ်ြကီးကို ြကည့်ြပီး ေမေမကိုလွမ်းမိတာေပါ့ဗျာ...

     

Post a Comment