ေမးခွန်းတစ်ခု

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 5:59 AM
ဒုက္ခဟာ ဘာဆိုတာ
ဗုဒ္ဓ အေသအချာ ဆံုးမခဲ့ေပမယ့်
ပုထုစဉ် ပီပီသသ
သကာဖံုးတဲ့ ဒီ အနတ္တကို
ြပံုးစစနဲ့ မျိုချတုန်းပါပဲ ။
ငါတို့ေပျာ်ခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ ေလျာ် ခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ စားခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ သွားခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ ရယ်ခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ ဆယ်ခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ ြပံးုခဲ့ြကတယ်
ငါတို့ မုန်းခဲ့ြကတယ်
ရိုးရိုးပဲေတွး.......
အဆံုးသတ်ေသချာတဲ့ ဒီလမ်းမှာ
ကိုယ့်အတွက်နဲ့ အြခားသူကို ၀မ်းနည်းေစမှာလား....
ကဲ.....ေြဖဦးေလ အတ္တ..... ။ ။
Lin Oo ( psy )

Comments

1 Response to 'ေမးခွန်းတစ်ခု'

 1. Synchro 305 ~
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_4643.html?showComment=1201236048797#c3994963095061849932'> January 24, 2008 at 8:40 PM

  ကဲကိုလင်းေရဘယ်လိုလဲဗျာ ြကိုက်ရြပန်ြပီ... :)
  မိုက်တယ်ကဗျာေလးက လှလှေလးနဲ ့တရားသေဘာကိုေဖာ်
  ြပထားတာပဲ..... Cheerrrr !

   

Post a Comment