ကျွန်ေတာ် ဒီဂစ်တာသင်တန်း blog ေလးကို အခုမှ လုပ်ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် အေြကာင်း အမျိုးမျိုးေြကာင့် ထပ်မေရးြဖစ်ခဲ့တာပါ။ Blog များမှာလည်း လင့်ထားတာ ေတွ့ရလို့ အလွန်၀မ်းသာ မိပါတယ်။ အားလည်းနာမိခဲ့တယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ပိုစ့်အသစ်ေတွ ဆက်မေရးနိုင်ခဲ့လို့ပါ။ အခုေတာ့ ြပန်ေရးေနပါြပီ ။ ၀ါသာနာရှင်များ၊ စိတ်၀င်စားသူများနှင့် Blog မိတ်ေဆွေတွကို ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
LinOo’s Guitar Lessons

Mozila နဲ့ ြကည့်ရင် ပိုြပီး အဆင်ေြပနိုင်ပါတယ်။( ကျွန်ေတာ်၏ သင်ြကားမှုများသည် ဂစ်တာကို ယခုမှ စ ကိုင်၊ စ တီးေသာ ၀ါသနာရှင်များကိုသာ ရည်ညွှန်းပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆင့်တစ်ခုချင်းကို လံုး၀နားလည်ေအာင် အေသးစိတ် ြပထားပါသည်။ တတ်ြပီး၊ သိြပီးသူများမှ ဒီေလာက် အေသးစိတ် မလိုဟု ထင်ေကာင်းထင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ေြကာင့် ထပ်ေြပာပါမည်။ ယခုမှ တီးတတ်ချင်ေသာသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပါသည်။)
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ကျွန်ေတာ်၏ ဂစ်တာသင်တန်း'

 1. XyBo
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_20.html?showComment=1216580643499#c1361177260185843899'> July 20, 2008 at 12:04 PM

  အားေပးေနပါတယ်....

   

 2. myooo.nyan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_20.html?showComment=1216731441886#c813903357220228111'> July 22, 2008 at 5:57 AM

  ကိုလင်းဦးေရ.. အနုပညာသမား ပီသတယ်ဗျာ.. အားကျလို့ ေလးစားေနပါတယ်ဗျာ..

   

 3. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_20.html?showComment=1216738094572#c1012266052974521961'> July 22, 2008 at 7:48 AM

  အြမဲတမ်းဘယ်အရာမဆို ြဖန့်ေ၀ေပးတတ်တဲ့ကိုလင်းဦး

  ေစတနာကိုေလးစားလျက်
  မသက်ဇင်

   

 4. ေက.တီ.အမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_20.html?showComment=1216747187515#c4720317680583886026'> July 22, 2008 at 10:19 AM

  ကိုလင်းဦးေရ ...
  အသံ File ေလးေတွပါ
  နားေထာင်ဖို့ လုပ်ေပးထားရင်
  ပိုအဆင်ေြပမလားလို့
  အြကံေပးြကည့်တာပါ
  ကျွန်ေတာ်ေတာ့ လာအားေပးသွားတယ်ဗျာ

  ခင်မင်ေလးစားလျက်
  ေက.တီ.အမ်

   

Post a Comment