ကို Zerotrash က Tag ထားပါတယ်တဲ့.....................

၁။ ေကာ်ဖီအလွန့် အလွန်ေသာက်တတ်တဲ့အကျင့် (တစ်ေန့ ေကာ်ဖီထုပ် -၂၀ေကျာ်ေသာက်လို့) ။

၂။ ရိုက်ကွင်းတွင် ေဟာင်ဖွာေဟာင်ဖွာ လုပ်တတ်ြခင်း။
၃။ တဇွတ်ထုိး မလုပ်ြဖစ်ေအာင်ထိန်းေသာ်လည်း လုပ်လုပ်ြဖစ်သွားတဲ့အကျင့် ။
၄။ အေတွးနယ် လွန်တတ်ြခင်း ။
၅။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် တစ်ဖက်သားကို မညှာမတာ ေြပာတတ်တဲ့အကျင့် ။
၆။ သူများရည်းစားအတွင်းေရးေတွကို ကဗျာ လုပ်လုပ်ပစ်တဲ့အကျင့် ။
၇။ သီချင်းဆိုရင် မိုက်ကိုလံုး၀ လက်ကမချေတာ့ြခင်း ။ (အေပါင်းအသင်းေတွကို အားနာဖို့ေကာင်း၏)
၈။ မသွားချင်ဆံုး ေနရာြဖစ်ေသာ ေဆးရံုသို့ ခဏခဏသွားေနရြခင်း ။
၉။ ညဖက် ေတာ်ရံုနှင့် မအိပ်တတ်ြခင်း ။
၁၀။မေရးနိုင်ေသးဘဲ စာမူခ ြကိုြကိုထုတ်တတ်ြခင်း ။

အဟဲ ကျွန်ေတာ် ဒီေန့မှ ြပန်ြပီး Tag ဖို့ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ .........
(၁) ေဒါက်တာ Nyan (ေရးြပီး)
(၂) ညီေလး မင်းယွန်း
(ေရးြပီး)
(၃) ညီေလး ေမာင်ငယ်
(၄) ညီေလး ဟန်လင်းထွန်း
(၅) ညီေလး သီဟြငိမ်
(၆) ညီေလး ေဇာင်း (ေရးြပီး)
(၇) ညီငယ် အဲလာ
(၈) မသက်ဇင်
(၉) ညီမငယ် သွန်းသွန်း
(၁၀) ညီမငယ် ရွှန်းမီ
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

9 Response to 'Ten Things I Hate About Myself'

 1. Republic
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227553047378#c7248692244524382066'> November 24, 2008 at 10:57 AM

  ကိုလင်းဦး အကျင့်ေကာင်းေလးေတွကို လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ ၊၊ :P

   

 2. pandora
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227569618335#c4511526865478220279'> November 24, 2008 at 3:33 PM

  ဒီလိုအကျင့်ေတွရှိသကို.. ြကိုထုတ်ထားတဲ့ စာမူခကို အေပါင်းအသင်းေတွကို အကုန်လိုက်ေကျွးပစ်ြခင်းေရာ မပါဘူးလား။

   

 3. thihanyein
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227608320087#c2045771051985364210'> November 25, 2008 at 2:18 AM

  ဘယ်ကိုရည်ရွှယ်ပါလိမ့်အကိုေရ**

   

 4. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227624991293#c5634022892141298697'> November 25, 2008 at 6:56 AM

  မပန်ဒိုရာေရ.... ကျွန်ေတာ် ေကျွးပါတယ်ခင်ဗျ။ (အရက်မတိုက်ေတာ့ မလိုက်ြကတာများ၏) အဟဲ..

  ညီေလး သီဟြငိမ်းေရ.... ဘယ်ကိုရည်ရွယ်ပါလိမ့်ဆိုေတာ့ ကိုယ်က ဘာကိုေြဖရပါ့ :)

   

 5. mgngal
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227638352417#c6688215961382555132'> November 25, 2008 at 10:39 AM

  ေကာ်ဖီ အထုပ် ၂၀ ေသာက်တာေတာ့ အံ့ဩတယ်ဗျာ ။ တစ်ကယ်လားဗျ
  ကိုလင်းဦး ။ :)

   

 6. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227662992824#c4917299590407986965'> November 25, 2008 at 5:29 PM

  ကိုေမာင်ငယ်ေရ.... ဆရာ၀န်က ြဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ကုိယ်၌က မြဖတ်နိုင်ေသးဘူးြဖစ်ေနတာပါ :)

   

 7. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227686178995#c5155480529306458252'> November 25, 2008 at 11:56 PM

  :-) Tag ကို ခုမှ ြမင်တယ်.. အေ့ရှဘက်က အေြကွးေတွ ရှိေသးတယ်.. ြဖည်းြဖည်းေပါ့ေနာ်.. =)
  ခုကတည်းက ေရးဖို့ ပျင်းေနမိြပီ..။

   

 8. Dr. Nyan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1227791113148#c4297999909655017573'> November 27, 2008 at 5:05 AM

  ေရးြပီးပါေြကာင်း..ကုိလင်းဦးေရ။

   

 9. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/ten-things-i-hate-about-myself.html?showComment=1228831704953#c6727720662205250415'> December 9, 2008 at 6:08 AM

  ေရးြပီးသွားပါြပီ =)
  ေ့ရှလူေတွေကျာ်ေရးမိလို့ စိတ်ေတာင် မေကာင်းဘူး

   

Post a Comment