Earworm

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:24 AM
ကျွန်ေတာ့် စိတ်ထဲစွဲြမဲြဖစ်ေစခဲ့သည့် သီချင်းမှာ မိဘ ေမတ္တာဘွဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပင်ြဖစ်သည် ။ အသိထဲတွင် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြမဲ ရွတ်ြဖစ်ေသာ သီချင်းမှာ အေမ့ရုပ်ရည် သီချင်းြဖစ်ပါသည်။ သီချင်းေရးသူ၏ စိတ်၀ိဉာဉ်နှင့် ပံုရိပ်များကို ြမင်ေယာင်လာမိသည် ။ သီချင်းဆိုသူ ေြပာင်းလဲသွားြကေသာ်လည်း သီချင်း၏ ရသမှာ မေြပာင်းလဲခဲ့ေပ ။ အေမတစ်ေယာက်၏ ဇယာေထာင်းချိန်ကို သားတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ြမင်မိေသာ စိတ်ခံစားချက်ကို ေပါ်လွင်ေစသည်။ နားေထာင်ရင်း ကိုယ်တိုင်ပင် မျက်စိထဲ တရိပ်ရိပ် ေတွးထင်လာမိခဲ့သည် ။

ဒီသီချင်းကို အလွန်နှစ်သက်ခဲ့သလို သီချင်းေရးသူနှင့် ေတွ့ဆံုဖို့ အေြကာင်းဖန်လာခဲ့သည်။ ဂစ်တာနည်းြပြဖစ်သူ ဆရာခိုင်ေကျာ် (ယခုအခါ ဂျပန်စာများ သင်ြကားေပးေန) စတူဒီယိုတွင် ေတွ့ဆံုချိန် ြဖစ်သည်။ ကိုနိုင်ေဇာ်(ေလးဇီးကလပ်) နှင့်အတူ လူတစ်ေယာက်ေရာက်လာသည် ။ ဆရာခိုင်ေကျာ်မှ "ကိုအုန်းေမာင်ေလ.... အေမ့ရုပ်ရည်သီချင်း ေရးသူေပါ့ " ဟု မိတ်ဆက်ေပးေလေတာ့သည်။ ေတာ်ေတာ်ေလး အံ့အားသင့်သလို ၀မ်းသာမိသွားသည် ။ မိမိြကိုက်နှစ်သက်ေသာသီချင်းကို ေရးဖွဲ့ခဲ့သူနှင့် ဒီလိုမျိုး ေတွ့ဆံုရလိမ့်မည်ဟုလည်း တစ်ခါမှ မေတွးမိခဲ့ ။ တစ်ဆက်တည်း သူ့ဘ၀အေြခအေနကို သိရ၍ ၀မ်းနည်းသွားရြပန်သည်။ အနုပညာစစ်စစ်ကို ဖန်တီးပံုေဖာ်ေနသူတစ်ဦး၏ ဘ၀က အလွန်ဆင်းရဲလှသည် ။ ကျွန်ေတာ်နှင့် ေတွ့ချိန် သူ့မှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုးေတာင် မရိှဟု ရိုးရိုးသားသားပင် ဖွင့်ေြပာရှာသည် ။ သူ၏ ရင်ဘတ်မှ ခံစားချက်များကို ဖွင့်ထုတ်ြကားခဲ့ရသည်။ အနုပညာသမားတစ်ေယာက်၏ မနုလှေသာ ဘ၀ဇာတ်ေြကာင်းများပင်။ အေမ့ရုပ်ရည်သီချင်းသည်လည်း သူ့ဘ၀ြပယုဂ်တစ်ခုပင် ။

ညီမငယ် ရွှန်းမီ Tag လာေသာ Earworm ကို ေရးသားပါသည် ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'Earworm'

 1. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/earworm.html?showComment=1255625657943#c4209861152848579638'> October 15, 2009 at 9:54 AM

  ကိုလင်းဦး ြကားေယာင်မိတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းေလးက စာသားေလးြငိမ့်ေညာင်းသလို အဓိပ္ပာယ်လည်း အြပည့်ရှိပါတယ်.. သီချင်းနာမည် ြကားဖူးေပမယ့် ဖန်တီးသူေတွနဲ့ ဆက်စပ်ြပီး ေသေသချာချာအခုမှ နားေထာင်ြဖစ်လုိ့ သီချင်းမှျေဝတာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..
  အနုပညာသမားေတွရဲ့ ဘဝကိုလည်း စာနာမိပါတယ်။
  ေလးစားစွာ အားေပးလျက်ပါ ကိုလင်းဦး..

   

 2. ြကည်ြဖူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/earworm.html?showComment=1255631819188#c3634392229266173887'> October 15, 2009 at 11:36 AM

  အကိုလင်းဦးေရ..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာေနာ်
  ြကိုက်တဲ့သီချင်းက “အေမ့ရုပ်ရည်” တဲ့...
  အေနာ်လဲတဂ်ပို့စ်ေလး“သီချင်းတုိ့ရဲ့အလယ်မှာ” ေရးထားတာ အြကိုက်ဆံုးက “အေမ့ရုပ်ရည်” ြဖစ်ေနခဲ့တယ်။
  တကယ်တမ်းြဖစ််မလာနိုင်မှန်းသိေပမယ့်
  ေမ့ကိုအရင်ကလိုငယ်ရွယ်
  နုပိျုလန်းဆန်းမှုေလးေတွ
  ရေစချင်ေဇာနဲ့ထပ်တူေမ့ရဲ့
  ကိုယ့်အသက်နဲ့အတူြဖစ်ေပါ်လာတဲ့
  ဲ့ဇရာေတွကိုသတိြပုမိရင်းနဲ့ ဆွတ်ဆွတ်ေမာေမာကို
  ဒီသီချင်းေလးကိုြကိုက်လာခဲ့မိတာ။

   

 3. HAPPY CLOUD
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/earworm.html?showComment=1255674604163#c201262565042769687'> October 15, 2009 at 11:30 PM

  ကျေနာ်လည်း ဒီသီချင်း အေတာ်ေလးြကိုက်တယ်။ ကိုအုန်းေမာင်သတင်းြကားရတာေတာ့ စိတ်မေကာင်းဘူး။

  ခင်မင်လျက်..
  မိုးေမာင်

   

 4. ဒူကဘာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/earworm.html?showComment=1255782965642#c7574995506114302615'> October 17, 2009 at 5:36 AM

  အမှန်ေတာ့ ကိုလင်းဦးက ဂီတေလာကနဲ့ ဆက်စပ်ေနေတာ့ ေနာက်ကွယ်က ြဖစ်ရပ်ေတွကို များများ ေရးရမှာဗျ၊

   

Post a Comment